استرس را دور بزنيم

استرس را دور بزنيم

15 دي 1392

سلامت نیوز : دهمين مهارت از مهارت هاي ده گانه زندگي، توانايي مقابله با استرس است. در توضيح اين مهارت در ابتدا بهتر است تعريف جديدي از استرس داشته باشيم. برخلاف تصور عام استرس به معني اضطراب و دلشوره نيست، بلکه استرس يعني دوباره سازگار شدن فرد با شرايط و موقعيت جديد. هرجا که...
1.58049s, 17q