وزارت رفاه موظف به اعلام خط شديد فقر تا ارديبهشت ماه شد

۱۳۸۷/۰۱/۱۸ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10208
وزارت رفاه موظف به اعلام خط شديد فقر تا ارديبهشت ماه شد

به گزارش سلامت نیوز به نقل ازفارس، وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده (90) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ وزارت : وزارت رفاه و تأمين اجتماعي.
ب ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
پ ـ معاونت برنامه‌ريزي: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.
ت ـ شاخص مشاركت عادلانه مردم: نسبت كل هزينه‌هاي سلامت صرف شده خانوارهاي گروههاي مختلف درآمدي به درآمد بالاتر از فقر شديد، شاخص يادشده براي سنجش دستاورد نظامهاي سلامت در ايجاد مشاركت عادلانه خانوارها در تأمين مالي هزينه‌هاي بهداشتي و درماني به كار مي‌رود.
تبصره ـ وزارت موظف است در ارديبهشت هر سال خط فقر شديد را تعيين و اعلام نمايد.
ث ـ شاخص سهم مردم از هزينه سلامت: نسبت ميزان پرداخت مستقيم خانوارها در امر سـلامت هنـگام دريافـت خـدمات، براساس گزارش درآمـد هزينه خانوار مركز آمار ايران، به كل هزينه‌هاي بخش سلامت اين شاخص براي سنجش ميزان مشاركت كلي مردم در تأمين منابع مالي نظام سلامت به نسبت ساير تأمين‌كنندگان منابع به كار مي‌رود.
ج ـ شاخص سهم منابع عمومي: هزينه‌هاي پرداخت شده از منابع عمومي به كل هزينه‌هاي بخش سلامت شامل كليه هزينه‌هايي كه براي سلامتي از منابع مختلف تأمين مي‌شود به استثناي هزينه‌هايي كه هنگام دريافت خدمات تشخيصي و درماني بطور مستقيم توسط مردم پرداخت مي‌شود.
چ ـ خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت: خانوارهايي كه مبلغي بيش از چهل درصد (40%) مازاد درآمد خود ـ نسبت به حد امرار معاش ـ را صرف هزينه‌هاي سلامت مي‌نمايند.
ح ـ ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت: تعداد خانوارهاي موضوع بند ‌(چ) اين ماده نسبت به تعداد كل خانوارهاي كشور.
خ ـ ظرفيت پرداخت خانوار: براساس فرمول « هزينه كل سالانه منهاي خط فقر شديد» محاسبه مي‌شود.
د ـ خط فقر شديد: بر مبناي آيين‌نامه چتر ايمني رفاه اجتماعي، موضوع تصويب‌نامه شماره 20867/ت32343هـ مورخ 8/4/1384 محاسبه خواهدبود.
ماده2ـ به منظور امكان نظارت و ارزشيابي شاخصهاي موضوع اين آيين‌نامه و پيش‌بيني اعتبارات لازم، مركز آمار ايران مكلف است با همكاري وزارت و وزارت بهداشت هر ساله قبل از تدوين لايحه بودجه، شاخصهاي مذكور را به تفكيك ملي و استاني، طي يك گزارش تحليلي به معاونت برنامه‌ريزي اعلام نمايد.
تبصره1ـ مركز آمار ايران با همكاري وزارت و وزارت بهداشت مكلف است هزينه‌هاي سلامت را در چارچوب تعاريف و استانداردهاي بين‌المللي حسابهاي ملي سلامت متناسب با مفاد اين آيين‌نامه هر سال قبل از تنظيم لايحه بودجه سالانه برآورد و به تفكيك ملي و استاني اعلام نمايد.
تبصره2ـ مركز آمار ايران موظف است نسبت به لحاظ نمودن اطلاعات لازم براي محاسبه شاخصهاي يادشده براساس نياز و با همكاري وزارت بهداشت و وزارت در پرسشنامه خانوار در سطوح ملي و استاني اقدام نمايد.
ماده3ـ فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني موضوع ماده (10) قانون بيمه همگاني خدمات درماني ـ مصوب1373ـ هر ساله همزمان و متناسب با تعيين حق بيمه و تعرفه‌هاي سال بعد براساس هزينه خدمات پس از تأييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ماده4ـ وزارت بهداشت مكلف است با همكاري وزارت و مشاوره با انجمنها، گروههاي تخصصي و سازمان نظام پزشكي دستورالعملهاي اقدامات تشخيصي و درماني را با اولويت خدمات پر هزينه و شايع (هر سال حداقل 20 مورد) تدوين و براي تصويب شوراي عالي يادشده ارايه نمايد. مبناي بازپرداخت هزينه‌هاي درماني توسط سازمانهاي بيمه‌گر، رعايت دستورالعملهاي مصوب شوراي عالي يادشده خواهدبود.
ماده5 ـ به منظور پرداخت سهم خدمات درماني خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت، معاونت برنامه‌ريزي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اعتبار لازم را در لايحه بودجه سنواتي به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده6 ـ كليه بيمارستانها و مراكز تشخيصي و درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكز خدمات بهداشتي و درماني سازمان تأمين اجتماعي و نيروهاي مسلح و ساير مراكز وابسته به دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند، همچنين مراكز درماني و تشخيصي طرف قرارداد با بيمه‌ها، مكلفند دارو و لوازم مصرفي و تجهيزات لازم براي درمان بيماران بستري در بيمارستان را فراهم كنند و اقلام مصرفي اين موارد را در صورتحساب سازمانهاي بيمه‌گر لحاظ و صرفاً فرانشيز بستري را از بيمه‌شده اخذ نمايند.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 5/1/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.9067s, 18q