تقاضای القایی خدمات سلامت مهمترین چالش بخش سلامت

۱۳۹۲/۱۰/۱۱ - ۱۶:۲۲ - کد خبر: 103140
تقاضای القایی خدمات سلامت مهمترین چالش بخش سلامت

سلامت نیوز: شروع القای تقاضا در خدمات سلامت می تواند از سمت پزشک، بیمار یا شخص ثالث و یا ترکیبی (پزشک، بیمار و موسسه) باشد.

در این بخش دو موضوع محوری عناصر تقاضای القایی و شیوه های تقاضای القایی را مورد توجه قرار خواهیم داد.
عناصر تقاضای القایی از نگاه صاحب نظران عبارت است از:

الف - شروع کننده القای تقاضا

شروع القای تقاضا در خدمات سلامت می تواند از سمت پزشک، بیمار یا شخص ثالث و یا ترکیبی (پزشک، بیمار و موسسه) باشد.

۱ - القای تقاضا از سوی پزشک
نقش اصلی پزشک به عتوان تعیین کننده مسیر درمان که می تواند آگاهانه ( به دلیل کسب درآمد بیشتر یا ... ) و یا ناآگاهانه (به دلیل عدم علم ، تجربه و مهارت ) القای تقاضا کند.

۲ - القای تقاضا از سوی بیمار
بیمار می تواند به دلیل عدم آگاهی، ارزان بودن خدمات، تحت پوشش بیمه تکمیلی بودن ویا مبتلا بودن به بیماری های روان تنی درخواست خدمات مختلف بخش سلامت ( سرپایی، تشخیصی، بیمارستانی خصوصا دارو ) را بنماید، جالب توجه اینکه تیم سلامت در کاهش میزان ابن تقاضا ار طریق افزایش سطح آگاهی نقش تعیین کننده ای دارند.

۳ - القای تقاضا از سوی شخص ثالث
شخص ثالث می تواند سیستم بهداشتي درمانی، موسسات، همراه بیمار و پرسنل بهداشتی درمانی به غیر از پزشک باشد که هر کدام اراین افراد یا موسسات می توانند به دلایلی مشابه با دلایل بیان شده در بندهای دو و سه این القای تقاضا راانجام دهند.

۴ - القای ترکیبی تقاضا (پزشک، بیمار و شخص ثالث)

ب - نقش نیاز و خواسته بیمار در تقاضای القایی
خواسته بیمار که در اغلب مواقع به دلیل عدم آگاهی یا سطح پایین آگاهی به شکل نیاز تجلی پیدا می کند می تواند نقش مهمی در القای تقاضا ایفا نماید به این مطلب بحث اولویت بندی نیازها را می توان اضافه نمود.

۱ - ابهام در تشخیص محدوده نیاز واقعی بیمار
نیاز بیمار مساله بسیار مهمی است چرا که تعیین حدود نیاز برای بررسی صحت وجود تقاضای القایی اهمیت دارد. صاحب نظران معتقدند که در تشخیص نیاز واقعی بیمار ابهام وجود دارد. تعریف شاخص های منطقه ای و کشوری برای تعیین محدوده واقعی نیاز بیمار را می توان به عنوان راه حل مطرح می نمود .همچنین شرایط اقتصادی اجتماعی می تواند مشخص كننده محدوده واقعی نیاز بیمار باشد.

۲ - نقش خواسته بيمار در تقاضاي القايي

خواسته بیمار هم در پدیده تقاضای القایی مطرح می شود چرا که خواسته بیمار می تواند باعث القای تقاضای غیر ضروری به پزشک شود و به نوعی مخاطره اخلاقی ایجاد می کند. صاحب نظران تمایل بیمار به استفاده حداکثری از خدمات تحت پوشش بیمه(مخاطره اخلاقی) را به عنوان یکی از عوامل برمی شمرند عامل دیگری که در این موضوع موثر است میزان ازاطلاعات و آگاهی بیمار است.

ج - ابهام مفهوم "خدمت" به عنوان تقاضای القایی
صاحب نظران ابهام مفهوم "خدمت" در نظام سلامت را به عنوان عنصری در تعریف تقاضای القایی مطرح می کنند. آنان معتقد ند در برخی موارد خدمت به درستی تعریف، توصیف و ارایه نمی شود و در مواردی یک تقاضای غیرضروری به عنوان خدمت تعریف می شود. در اینجا عواملی مانند زمان و نظام سلامت اهمیت دارند.


شیوه های تقاضای القایی

شیوه های تقاضای القایی از نگاه صاحب نظران عبارت است از:
الف - افزايش خدمات - این شیوه معمولا در قالب شیوه های درمان ( سرپایی، تشخیصی، بیمارستانی و دارو ) بیش از حد نیاز واقعی تبلور می یابد.

ب. تكرار خدمات – صاحب نظران تکرار خدمات را در قالب زیر موضوعات؛"ارجاع به مطب های خصوصی برای پیگیری درمان، فرستادن بیمار به دنبال خدمات غیر ضروری ( تشخیصی ، بیمارستانی ودارو ) و ویزیت مکرر پزشک" بیان نمودند.

ج. تغییر در ترکیب خدمات؛ ارایه شیوه های درمان داخل مطب، ارايه تجهيزات خاص به بيمار، تشخیص و درمان بیماری با تکنولوژی پیشرفته به جای روش های ساده، ارایه درمان های ناقص به بیمارو ارایه خدمات تعریف نشده در مطب ها، از جمله زیر موضوعاتی است که در مبحث تغییر در ترکیب خدمات توسط صاحب نظران بیان گردیده است.

منبع: کیوان آرا محمود، کریمی سعید ، خراسانی الهه ، ادراک صاحب نظران از پدیده «تقاضای القایی در خدمات سلامت» شهر اصفهان پایان نامه کارشناسی ارشد 1391.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.33888s, 18q