موضوع اصل 127 قانون اساسي

تعرفه خدمات درماني بخش دولتي در سال 87

۱۳۸۷/۰۲/۱۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 10500
تعرفه خدمات درماني بخش دولتي در سال 87

"بسمه تعالي"
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت رفاه و تامين اجتماعي- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور براي انجام امور اجرايي مربوط به بخش درمان كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 149417/ت 370 مورخ 14/9/1386 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
1 - تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1387 به شرح زيل تعيين مي‌گردد:
الف- ويزيت پزشكان بخش دولتي
ويزيت پزشكان عمومي            بيست و سه هزار و پانصد (23500) ريال
ويزيت پزشكان متخصص    بيست و هشت هزار (28000) ريال
ويزيت پزشكان فوق تخصص و روانپزشكان سي و پنج هزار (35000) ريال

ب- ميزان پرداختي سازمانهاي بيمه گر براي ويزيت استادان،دانشياران و استادياران هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي (مشروط به ويزيت مستقيم بيمار) براساس درجه علمي آنان 106 برابر، 1045 برابر و 1035 برابر نسبت به تعرفه‌هاي جزء (الف) خواهد بود.
 
ارقام به ريال
ويزيت استاديار دانشيار استاد
متخصص سهم سازمان 400/30 سهم سازمان 600/31 سهم سازمان 600/36
 سهم بيمه شده 400/8 سهم بيمه شده 400/8 سهم بيمه شده 400/8
 جمع كل 800/38 جمع كل 000/40 جمع كل 000/45
فوق تخصص سهم سازمان 300/37 سهم سازمان 600/38 سهم سازمان 800/44
 سهم بيمه شده 500/10 سهم بيمه شده 500/10 سهم بيمه شده 500/10
 جمع كل 800/47 جمع كل 100/49 جمع كل 300/55

تبصره 1- سهم بيماران در پرداخت ويزيت سرپايي موضوع جزء (ب) معادل سي درصد تعرفه‌هاي مصوب در جزء (الف) مي‌باشد
تبصره 2- اعضاي هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي به آن دسته از اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي اطلاق مي‌شود كه به صورت تمام وقت در مراكز آموزشي محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه خدمات درماني به صورت انتفاعي خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند. دستورالعمل اين بند توسط وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي تنظيم و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- ويزيت اعضاي هيئت علمي كه به صورت تمام وقت جغرافيايي مشغول فعاليت مي‌باشند، در جهت تقويت بخش آموزشي در كشور با ارائه گواهي توسط رئيس دانشگاه علوم پزشكي مبني بر تمام وقت بودن جغرافيايي و ضميمه نمودن حكم حقوقي تمام وقتي بر مبناي مفاد جزء "ب" بند (1) اين تصويب نامه توسط سازمانهاي بيمه گر قابل پرداخت است.
ج- ضرايب تعرفه‌هاي خدمات درماني
ضريب تعرفه داخلي    سه هزار و ششصد (3600) ريال
ضريب تعرفه بيهوشي   بيست و يك هزار (21000) ريال
ضريب تعرفه جراحي   سي و هفت هزار (37000) ريال
ضريب تعرفه دندانپزشكي  يك هزار و چهارصد (1400) ريال
ضريب تعرفه فيزيوتراپي  يك هزار و پانصد (1500) ريال
تبصره 1- در مراكز فيزيوتراپي كه متخصصان طب پزشكي فيزيكي و توانبخشي ، دكتراي فيزيوتراپي و پزشكان متخصص براساس ضوابط ،‌عهده دار مسئوليت فني مذاكره مذكور هستند ،‌ضريب تعرفه يك هزار و هشتصد (1850) ريال براي آنان اعمال خواهد شد
تبصره 2- تعرفه ضريب داخلي ، جراحي و بيهوشي براي ارائه خدمات بيمارستاني تنها در قسمت حق الزحمه نيروي انساني در مورد پزشكان هيات علمي كه به به صورت تمام وقت جغرافيايي در بيمارستان‌هاي آموزشي خدمت مي كنند و نيز تعرفه خدمات متخصصان پزشكي ( ضريب داخلي ، جراحي و بيهوشي ) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جزء (ج) تعيين مي شود . دستور العمل مربوط توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي تهيه خواهد شد .
د – به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي و پاتولوژي بخش دولتي براي سال 1387 ،‌ پنج درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيات وزيران در سال 1386 اضافه خواهد شد.
هـ - به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات پرتو پزشكي بخش دولتي ، براي سال 1387 پنج در صد به تعرفه‌هاي مصوب هيات وزيران در سال 1386 اضافه خواهد شد مشروط بر اينكه رشد تعرفه‌هاي سونوگرافي پنج درصد ، راديولوژي پنج درصد ،‌اسكن ايزوتوپ بيست در صد ،‌راديولوژي بيست در صد ct scan  پنج درصد و mri بدون رشد نسبت به سال گذشته باشد .
و- هزينه اقامت ( هتلينگ ) در بيمارستان‌هاي بخش دولتي با چهار ده در صد رشد نسبت به سال 1386 به شرح جدول ذيل مي باشد .
درجه ارزشيابي بيمارستان  يك تختي (2 برابر سه تختي ) دو تختي (105 برابر سه تختي )  سه تختي و بيشتر  همراه در اتاق يك تختي ( معادل سه تختي ) نوزاد سالم ( نصف سه تختي ) نوزاد بيمارس سطح دوم (70% سه تختي ) تخت بيمار سوختگي  تخت بيمار رواني  تخت بخش c.c.u   تخت بخش post c.c.u تخت بخش i.c.u
يك  290.000 217.500 145.000 145.000 72.500 101.600 434.800 122.900 336.400 264.400 673.100
دو  232.600 174.400 116.300 116.300 58.100 82.800 348.300 98.700 270.000 211.100 539.700
سه  174.200 130.700 87.100 87.100 43.500 61.800 259.800 73.200 201.600 157.800 402.900
چهار 139.500 104.500 69.700 69.700 34.800 49.400 207.800 58.600 161.300 126.200 322.300
تبصره 1- پرداخت سازمان‌هاي بيمه گر بر مبناي تعرفه اقامت سه تختي و بيشتر بخش دولتي خواهد بود
تبصره 2- تعرفه اعمال جراحي شايع ( گلوبال ) براساس ميزان رشد سرفصل‌هاي خدمتي وجزئيات تعرفه‌هاي اين تصويب نامه قابل محاسبه خواهد بود .
تبصره 3- وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براساس ضوابط مصوب مجموعاً تا ظرفيت سه هزار تخت را به عنوان بخش هاي منتخب از بين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ساير سازمان‌هاي دولتي و همچنين نهاد‌هاي عمومي غير دولتي ( نظير سازمان تامين اجتماعي ) انتخاب و به سازمان هاي بيمه گر معرفي مي كنند . تعرفه اقامت در اين بخش ها معادل 69/1 برابر هزينه‌هاي اقامت در بخش دولتي تعيين مي گردد . پرداخت سازمان‌هاي بيمه گر به واحد‌هاي طرف قرارداد بر مبناي 69/1 برابر هزينه اقامت در بخش دولتي سه تختي خواهد بود .( فرانشيز دريافتي از بيماران در بخش‌هاي نمونه براساس تعرفه‌هاي مصوب هزينه اقامت در بخش دولتي بوده و ما به التفاوت آن به عنوان تخفيف بيمارستان منظور مي شود )
ز – كليه ارقام حاصل از رشد هاي اعلام شده به در صد در جز‌هاي د و هـ اين تصويب نامه تا دو رقم قابل گرد كردن بوده كه دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني نسبت به اين امر اقدام خواهد نمود .
2. فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1387 به شرح زير تعيين مي شود :
الف – فرانشيز خدمات تشخيصي درماني در بخش بستري براي بخش دولتي ده در صد
ب – فرانشيز خدمات تشخيصي درماني در بخش سرپايي دولتي سي در صد
3. نرخ حق سرانه بيمه خدمات درماني در سال 1387 برابر پنجاه و پنج هزار (55.000) ريال تعيين مي گردد .
4. سهم كاركنان دولت از سرانه معادل يك سوم حق سرانه منظور و ملاك محاسبه خواهد بود .
5- معادل دو نهم حق سرانه براي افراد تبعي درجه 2 افزوده و مضاف بر حق سرانه مصوب دريافت مي شود ( به استثناي فرزند سوم به بعد )
 6. ادامه پوشش بيمه‌اي جهت آن دسته از فرزندان دختر و پسر كه پوشش بيمه‌اي خارج مي شوند ، در صورت استمرار حق بيمه بر مبناي افراد تبعي درجه دو بلامانع است .
7. در جهت بهره مندي عادلانه بيمه شدگان از خدمات مطلوب بيمه‌اي ، شوراي عالي بيمه خدمات درماني موظف است تا قبل از پايان سال 1387 آخرين تعييرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخيصي و درماني مورد تعهد بيمه همگاني را تهيه و جهت اجرا به كليه مبادي ذي ربط ابلاغ نمايد .
8. مفاد اين تصويب نامه از اول فروردين سال 1387 قابل اعمال و لازم الاجرا مي باشد
9. اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 62456/ت37657 هـ مورخ 23/4/86 مي شود


پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.09663s, 19q