روز درختکاری با حضور ابتکار و هنرمندان (عکس)

1.14189s, 19q