عکس/سقوط مرگبار تابلوی حاشیه جاده - مشهد

0.15089s, 18q