تحریک الکتریکی خارجی به التیام زخم کمک می کند

۱۳۸۷/۰۷/۱۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12797
تحریک الکتریکی خارجی به التیام زخم کمک می کند
در پژوهشی که توسط قدمعلی طالبی دانش آموخته مقطع دکتری فیزیوتراپی صورت گرفت، سعی شد تا با ارزیابی جامع از پتانسیل جراحت، سطح زخم و قدرت کششی بافت و نیز مطالعه بافت شناسی از وقایع مهم مراحل مختلف التیام، شناخت بهتری از مکانیسم تأثیرگذاری تحرک الکتریکی بر فرایند التیام زخم به دست آید.

پس از مطالعه عوامل مهم تأثیرگذار از روی پتانسیل سطحی تفاضلی و میزان تکرار پذیری دستگاه، در مرحله اصلی مطالعه، از 48 خوکچه هندی ، 6-4 ماهه، وزن 300 تا 400 گرم استفاده شد. در فاصله یک سانتیمتری ستون فقرات پشتی حیوان، برش پوستی تمام ضخامت به طول 2.5 سانتیمتر ایجاد شد.

حیوانات به صورت تصادفی در 3 گروه کنترل ، DC آندال و DC کاتدال قرار گرفتند . تحریک الکتریکی با شدت 600 میکروآمپر به مدت 1 ساعت به صورت یک روز در میان تا سه هفته اعمال شد.

پتانسیل تفاضلی سطحی موضع زخم نسبت به پوست سالم کناری، قبل از ایجاد زخم و بلافاصله پس از آن و نیز یک روز در میان تا 3 هفته اندازه گیری شد. همچنین اندازه گیری سطح زخم از روز اول پس از زخم تا روز 21 و آزمون تنسیومتری در روز 21 ترمیم انجام شد. در روزهای 3 ، 7 و 21 ترمیم، بررسی های بافت شناسی انجام شد.

نتایج نشان داد که تنها در گروه آند، پتانسیل جراحت در پایان دوره ترمیم به سطح پتانسیل پایه ( قبل از ایجاد زخم ) بازگشت. میانگین پتانسیل جراحت در روزهای 19 و 21 ، در گروه آندال نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری نشان داد. سطح زخم در گروه کاتدال از روز 17 به بعد و در گروه آندال از روز 15 به بعد نسبت به کنترل کاهش بیشتری نشان داد.

همچنین اختلاف معنی داری در ویژگیهای بیومکانیکی بافت زخم بین گروههای کنترل و درمان مشاهده نشد.

تراکم کلاژن در روزهای 3 ، 7 و 21 در گروه کاتدال نسبت به هر دو گروه کنترل و آندال به طور معنی داری بیشتر بود اما اختلاف معنی داری در تعداد عروق و نیز جهتگیری فیبرهای کلاژن بین 3 گروه مشاهده نشد.

به نظر می رسد که جریان DC آندال با تسریع وقایع بیوالکتریک زخم و جذب سلولهای اپی تلیال، موجب تسریع بازگشت پتانسیل جراحت به سطح پایه طبیعی قبل از آسیب و بستن بهتر سطح زخم شده است. در حالیکه جریان DC میکرو اپراژ کاتدال، فاز التهابی ترمیم را کوتاه ساخته و ترمیم را زودتر وارد مرحله تکثیر می کند. گرچه جریان DC کاتدال موجب کلاژن ریزی بیشتری شد اما تأثیری بر قدرت کششی بافت زخم نداشت.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.04837s, 18q