آثار بلاياي طبيعي را با افزايش آگاهي ها کاهش دهيم

۱۳۸۷/۰۷/۲۰ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12877
آثار بلاياي طبيعي را با افزايش آگاهي ها کاهش دهيم
بر اساس آمارهاي بين المللي در 27 سال گذشته 6/3 ميليون نفر بر اثر بلاياي طبيعي در جهان جان باخته اند ، بيش از سه ميليارد نفر آسيب ديده اند و افزون بر240 ميليارد دلار خسارت مالي بر ساکنان زمين وارد شده است.
اين آمارها نشان مي دهد که بلاياي طبيعي در دنيا رو به افزايش است. بين سالهاي 1990 تا 2002 شدت بلايا 1/4 برابر شده است. نسبت جان باختگان 9/6 و آسيب ديدگان 2/5 و خسارت مالي 38 برابر شده و بطور متوسط در هر سال از هر 31 نفر، يک تن از بلايا آسيب ديده و از هر 31 هزار نفر يکي در اثر بليه طبيعي جان خود را از دست داده است.
سرزمين ايران نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي و زمين‌شناسي خود از جمله ده کشور سانحه‌خيز جهان به شمار مي‌آيد و همواره بر اثر بروز سوانحي چون سيل، زلزله، خشکسالي، توفان و غيره، خسارات جاني و مالي قابل توجهي به کشور وارد آمده است.
دست کم 86 درصد خاک ايران در منطقه زلزله خيز قرار دارد و در چنين شرايطي و با توجه به آنکه مقدار زيادي از توليد ناخالص ملي اش صرف جبران بلاياي طبيعي مي شود، مديريت بحران و کاهش بلاياي طبيعي در آن اهميت ويژه اي يافته است.
ابعاد وسيع خسارات و تلفات ناشي از بلاياي طبيعي در شهرهاي گوناگون جهان سبب شده است پژوهش هاي کاربردي گسترده اي در زمينه بهينه کردن ايمن سازي شهرها انجام گيرد.
از سوي ديگر، روش هاي مقابله با بلاياي طبيعي و ايمن سازي شهرها، افزايش کارايي روش هاي مقابله با بلاياي طبيعي و ايمن سازي شهري را ضرورت بخشيده است.
در سالهاي اخير گنجاندن برنامه هاي کاهش آسيب پذيري شهروندان و جامعه که در معرض مخاطرات و بلاياي طبيعي هستند در طرح هاي توسعه شهري ضرورت حياتي يافته و در ايران هم موضوع ايمن سازي شهرهاي کشور در برابر حوادث و سوانح غير مترقبه مورد توجه قرار گرفته است.
مديريت شهري در سرتاسر کشور براي کاهش اثرات بلاياي طبيعي در شهرها، نيازمند افزايش کارايي بوده تا به همراه بهبود روش هاي مديريت و فناوري هاي موجود، ايمن سازي خدمات تأسيسات و ساختمانهاي شهررا بهنگام نمايد.
ترس از ناشناخته ها در انسان فطري است، ترس از تاريکي نيز معلول همين علت است آنچه ناشناخته ها را به آگاهي تبديل مي کند دانش است. ارتقاي روز افزون توان علمي و فناوري انسان در دنياي معاصر هر چند معضلاتي را که ناشي از بعضي راهکارهاي نادرست است در عرصه زندگي و محيط پيرامون او در پي داشته، اما موفقيتهاي ناشي از اين پيشرفت ها قابل کتمان نيست و اين توانايي در پيکار با حوادث ناگوار و زيانبار طبيعي هر روز چشمگيرتر مي شود.
بنابراين، درک درست وقايع و پديده هاي طبيعي منجربه پيش بيني، پيشگيري و تقابل منطقي و درست با آنها خواهد شد. به عبارت ديگر، به حداقل رسانيدن خطرات ناشي از رخدادهاي طبيعي و غيرطبيعي که گاه ساخته خود انسان و تحميل او بر طبيعت و محيط پيرامون خويش است با انتخاب راهکارهاي مؤثر ممکن مي باشد.
در جهان معاصر دو گونه معضل طبيعي صدمات جاني و مالي شديدي را بر جوامع انساني وارد مي سازند که هر چند هر دو ناشي از طبيعتند اما منشأ ايجاد يکي از آنها طبيعت و ديگري ناشي از تحميل آگاهانه وناخودآگاه انسان بر طبيعت مي باشد.
سالها پيش،‌ اولين اقدام متمرکز و جامع نهادهاي بين المللي در معرفي و آموزش انساني در تمامي ابعاد پژوهشي، برنامه ريزي و اجرايي در راستاي کاهش اثرات بليه هاي طبيعي بود. در اين چارچوب ،‌آموزش امداد و کمک رساني پس از وقوع حادثه همچون موضوع پيشگيري قبل از وقوع بلايا، از طريق مديريت خاص و آموزش و تشريک مساعي همگاني ميسر دانسته شده است .
بنابراين در استراتژي کاهش اثرات بلاياي طبيعي، تاکتيک يا راهکارها به سوي آگاه سازي عمومي و تأکيد بر امر اطلاع رساني به مردم در راستاي اقدامات پيشگيرانه قبل از وقوع حوادث نابهنجار تغيير کرده و اين تغيير روش خود از اهداف اساسي برنامه کاهش اثرات بلاياي طبيعي در دودهه اخير بوده است.
به عقيده کارشناسان، براي توسعه پايدار، نخست شهرها بايد در جهت بقاي سالم خود بکوشند. با همين ديدگاه است که بايد شهرها و شهروندان را با شيوه هاي ارتقاي آمادگي از جمله مانورهاي مقابله با بحران در مقابل بلاياي طبيعي و حوادث توانمند و استوار نمود تا بتوانند به حيات و رشد ادامه دهند.
انسان به تعبيري موجودي گيرنده، فرستنده و حساب کننده قلمداد شده و با هوشمندي خود قادر است بسياري از وقايع را که گاه بليه به نظر مي رسند به رحمت مبدل کند يا حداقل از ميزان خسارات وارده بکاهد.
بلاياي طبيعي اصولاً ماهيتي پيچيده دارند و در شرايط کنوني بسياري از آنها خارج از کنترل انسان به نظر مي رسند اما ميزان آسيب پذيري نتيجه عملکرد عوامل انساني است و همانطور که واقفيم پيشگيري از حادثه بهتر از واکنش پس از وقوع آن است، لذا ارتقاي دانش و آگاهيهاي عمومي خود عامل مهمي در کاهش اثرات بلاياي طبيعي به شمار مي رود.
لزوم آموزش کودکان به عنوان آسيب پذيرترين قشر به هنگام رخداد بلاياي طبيعي و آشنايي و هشدار به آنان براي رويارويي با خطرات بلايا امري ضروري به شمار مي آيد. حتي، به نظر مي رسد آموزش به کودکان و نوجوانان به عنوان آينده سازان فردا بهترين و اصولي ترين روش براي کاهش اثرات رخداد هاي طبيعي است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.62072s, 19q