در دانشگاه تربيت مدرس بررسي شد:

آثار آموزش شيوه‌هاي مديريت استرس بر سلامت رواني نوجوانان

۱۳۸۷/۰۷/۲۴ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 12964
آثار آموزش شيوه‌هاي مديريت استرس بر سلامت رواني نوجوانان
به گزارش ايسنا، سلامت رواني به عنوان يك بخش جدايي ناپذير از سلامت انسان همراه مورد توجه بوده است. هم اكنون مسائل و مشكلات رواني در نوجوانان از موضوعات مهم و روز افزودن اجتماعي محسوب مي‌شود.

هدف اين تحقيق كه با عنوان «بررسي تاثير آموزش شيوه‌هاي مديريت استرس بر سلامت روان نوجوانان شهر تهران بر مبناي مدل اعتقاد بهداشتي با رويكرد بازاريابي اجتماعي» در قالب رساله دكتري تخصصي بابك معيني، دانش آموخته رشته آموزش بهداشت ارائه شد، مقايسه يك برنامه مداخله‌يي مبتني بر بازاريابي اجتماعي با گروه مداخله‌يي تحت آموزش با برنامه روتين مهارت‌هاي زندگي و همچنين مقايسه با يك گروه شاهد بود.

در اين پژوهش تاثير آموزش شيوه‌هاي مديريت استرس بر سلامت رواني دانش آموزان پسر مقطع پيش دانشگاهي بررسي شد.

از بين مناطق مركزي شهر تهران، منطقه 6 با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد و سپس با روش نمونه گيري خوشه‌يي، گروه‌هاي مورد مطالعه تعيين شدند.

برنامه آموزشي براساس سه روش آموزش حل مساله، مديريت زمان و آرام‌سازي عضلاني با به كارگيري روشهاي مختلف آموزش بهداشت اجرا شد.

نتايج تحليل داده‌ها نشانگر وجود تفاوت‌هاي آماري معني داري در گروه تحت آموزش و گروه‌هاي ديگر بود و كاهش معني دار استرس رواني و همچنين ارتقاي خودكار آمدي و عملكرد تهليلي در دانش آموزان مورد مطالعه، سه ماه پس از آموزش و پيشگيري مشاهده شد.

نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه كاربرد مدل اعتقاد بهداشتي با رويكرد بازاريابي اجتماعي داراي اثر بخشي قابل توجهي بر روي كاهش استرس و ارتقاء سلامت رواني و تغيير در باورهاي نوجوانان در رابطه با اختلالات رواني مي‌باشد.

به عقيده محقق، اين مطالعه كه در سال 86 به راهنمايي دكتر فروغ شفيعي انجام شده مي‌تواند سرآغاز پژوهش‌هاي بيشتر در اين زمينه باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.58019s, 18q