کاریکاتور/سرانه مصرف آب براي هر شهروند تهراني 220 ليتر است

3.00984s, 18q