ایرادات طرحها و دستورالعمل های وزارت بهداشت در اجرای برنامه جامع سلامت

پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان : فرایندی غیر شفاف و مبهم

۱۳۹۳/۱۲/۲۰ - ۱۲:۵۹ - کد خبر: 141360
پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان : فرایندی غیر شفاف و مبهم

سلامت نیوز:جمعی از پزشکان متخصص بیمارستانهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکی طی نامه ای به وزیر بهداشت با بیان اینکه :«خرید خدمت مستلزم تنظیم قرارداد عادلانه بین خریدار خدمت و ارائه دهنده خدمت بصورتی است که در قرارداد عوض و معوض بطور شفاف معلوم باشد و شرایط فسخ برای هر دو طرف بصورت واضح قید گردد و از صورت یک تعهدنامه یکطرفه و مبهم خارج و متضامن حقوق دو طرف باشد.» افزودند :«دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ها که بازطراحی حین اجرای برنامه خدمات جامع و همگانی سلامت و کتاب ارزش نسبی خدمات می باشد واجد مولفه هایی است که پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان را به فرایندی غیر شفاف و مبهم تبدیل نموده است»

به گزارش سلامت نیوز متن کامل این نامه در زیر می آید:

بسمه تعالی
وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی

با اهدای سلام و تحیات
احتراما این نامه توسط پزشکان متخصص بیمارستانهای وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تنظیم شده و هدف از آن بیان ایرادات طرحها و دستورالعمل های وزارت بهداشت در اجرای برنامه جامع سلامت و کمک به رفع آنها می باشد.

همانطور که مستحضرید وزارت بهداشت در اجرای ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه و خرید راهبردی خدمات پزشکی طرح هایی را مدون نموده است که بعضا دارای ایرادات حقوقی و محتوایی می باشند که ذیلا به آنها اشاره می شود:

الف - قانون گذار در ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه خرید خدمات را با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات كشوری مقرر داشته است نه بنحوی که دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد (اصل ۴۳ قانون اساسی) . تبصره ۱ بند دال ماده ۳۲ برنامه پنجم بر موضوع همکاری دلالت دارد و نه اجبار و انقیاد

متاسفانه در تنظیم متن تعهدنامه های "پزشک ماندگار" ، "پزشک مقیم بیمارستان" و "ارتقای کیفیت ویزیت پزشکان" ایرادات حقوقی متعددی وجود دارد ( پیوست )

تحمیل تعهدنامه های (سه گانه) یک طرفه و مبهم که با اجبار و اکراه گرفته می شود و همانند قراردادهای الحاقی اداری یک طرف آن دولت است که شرایط خود را تحمیل می کند و طرف مقابل فاقد قدرت بوده و در شرایط تحمیلی و اجباری قرار می گیرد ، بر خلاف مواد ۱۹۰ ، ۱۹۴ ، ۱۹۹ و ۲۱۶ قانون مدنی بوده و از جهت ممنوعیت کار انتفاعی خارج از ساعات اداری برای غیر مستخدمین رسمی و پیمانی بر خلاف اصل ۲۸ و بند چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏ کشی از کار دیگری و تبصره دوم بند دال ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم می باشد که مشمولین ممنوعیت کار در بخش خصوصی را صراحتا پزشکان استخدام رسمی و پیمانی و کارکنان ستادي وزارتخانه هاي بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی وسازمانهاي وابسته،هیئت رئیسه دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور،رؤساي بیمارستانها و شبکه هاي بهداشتی درمانی دانسته است و حتی این ممنوعیت را نیز منوط به پرداخت تعرفه واقعی نموده است.

در تدوین ارزش نسبی خدمات رعایت تعادل نشده بطوریکه برخی خدمات پر کاربرد در رشته های خاص بعلت تحمیل بار مالی سنگین نحوه ارزش گذاری خدمات در سایر رشته ها را تحت تاثیر قرار داده است و برای تعدیل بار مالی آن کسر مالیات پلکانی و کسورات چند مرحله ای بصورت اصلاحیه اضافه شده است.

با این حال در هنگام اجرا گروه هدف قانون مشمول آن نشده اند ! و وزارت بهداشت فشار را متوجه پزشکانی نموده است که رابطه استخدامی بصورت قید شده در قانون با وزارت بهداشت ندارند . متذکر می گردد در مفاد سند تعهد پزشکان طرحی و متعهد خدمت، ممنوعیت فعالیت انتفاعی خارج از ساعات قانونی کار قید نشده است و به قانون خدمت پزشکان و پیرانپزشکان مصوب ۱۳۷۵ استناد شده که از تبصره یک ماده یازده آن اختیار کار انتفاعی خارج از ساعات اداری مستفاد می گردد.

ب- در تدوین ارزش نسبی خدمات رعایت تعادل نشده بطوریکه برخی خدمات پر کاربرد در رشته های خاص بعلت تحمیل بار مالی سنگین نحوه ارزش گذاری خدمات در سایر رشته ها را تحت تاثیر قرار داده است و برای تعدیل بار مالی آن کسر مالیات پلکانی و کسورات چند مرحله ای بصورت اصلاحیه اضافه شده است.

متاسفانه از رشته های پاراکلینیک کسر جزء فنی دو بار منظور شده ( بار اول در مرحله ارزش گذاری خدمات و جزء فنی و بار دوم طی ماده ۵ دستورالعمل ) که با توجه به سطوح ارزش تعریف شده برای خدمات این رشته ها موجب نزول بیش از پیش پرداخت نهایی متخصصین پاراکلینیک خواهد بود.

ج- خرید خدمت مستلزم تنظیم قرارداد عادلانه بین خریدار خدمت و ارائه دهنده خدمت بصورتی است که در قرارداد عوض و معوض بطور شفاف معلوم باشد و شرایط فسخ برای هر دو طرف بصورت واضح قید گردد و از صورت یک تعهدنامه یکطرفه و مبهم خارج و متضامن حقوق دو طرف باشد.

همچنین تکلیف عدم پرداخت یا دیرکرد در پرداخت و نحوه جبران خسارت و عدول خریدار خدمت از وظایف خود در پرداخت به موقع معلوم شود.

دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه ها ( زمستان ۹۳) که بازطراحی حین اجرای برنامه خدمات جامع و همگانی سلامت و کتاب ارزش نسبی خدمات می باشد واجد مولفه هایی است که پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان را به فرایندی غیر شفاف و مبهم تبدیل نموده است بطوری که پزشک بعنوان ارائه دهنده خدمت نمی تواند مقدار دریافتی برای هر خدمت را بعلت وابستگی آن به عوامل متغیر محاسبه نماید و برای معاش خود و هزینه های آتی برنامه ریزی نماید.

نقاط اشکال دستورالعمل شامل ماده ٥، تبصره هاي ١ تا ٣ و ماده ٧ تبصره هاي ١ تا ٤ و ماده ١٠ تبصره هاي ٢ و ٤ و ماده ١٥ تبصره ١ می باشند.

پرداخت مبتنی بر عملکرد ( payment on performance ) نوعی افزودن کارانه به سرانه ( تشویقی ) است در حالیکه رویه دستورالعمل زمستان ۹۳اعمال کسورات چند مرحله ای است که برخی از اجزاء آن در اختیار پزشکان نبوده و موجب پرداخت های متفاوت در بیمارستانهای مختلف برای یک خدمت یکسان می گردد و همچنین راه اعمال سلیقه را در جهت تامین منابع مالی بیمارستانها از کارکرد پزشکان باز کرده است. در نهایت دریافتی هر پزشک برای هر خدمت در هر ماه مجهول و متغیر است .

پرداخت مبتنی بر عملکرد نوعی افزودن کارانه به سرانه است در حالیکه برخی از اجزاء آن در اختیار پزشکان نبوده و موجب پرداخت های متفاوت در بیمارستانهای مختلف برای یک خدمت یکسان می گردد و همچنین راه اعمال سلیقه را در جهت تامین منابع مالی بیمارستانها از کارکرد پزشکان باز کرده است.

بخش قابل توجهی از افزایش ارزش نسبی خدمات پزشکی در کتاب جدید سال ۹۳ که به نام پزشکان رقم خورده در اصل برای تامین هزینه های بیمارستانها و سیستم درمانی اختصاص می یابد.

با توجه به ابهامات مطروحه در نامه شماره ۳۷۸۷۸۱/۹۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۳ سازمان بیمه سلامت و اذعان به عدم پرداخت کدهای تعدیلی برای پزشکان غیر هیات علمی تمام وقت و آزمایشی بودن دستورالعمل و ایرادات موجود در آن ، تحقق عدالت بین رشته ای و خرید خدمت پزشکان به قیمت واقعی که نص صریح ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه می باشد در معرض تردید جدی قرار دارد و باعث ایجاد بی انگیزگی گسترده در تعداد کثیری از پزشکان متخصص شده است.

پیشنهادات:

الف – تعدیل ارزش نسبی خدمات جهت برقراری عدالت بین رشته ای

ب- جایگزینی قراردادهای عادلانه و شفاف بجای تعهدنامه های فعلی و رفع ایرادات حقوقی تعهدنامه های سه گانه "پزشک ماندگار" ، "پزشک مقیم بیمارستان" و "ارتقای کیفیت ویزیت پزشکان" تا پزشکان در صورت عدم تمایل به تاسیس مطب با خاطری آسوده و با انتخاب خود و با رغبت تعهدنامه ها را امضا و وارد طرح های مربوطه شوند.

ج- رعایت حقوق پزشکان از لحاظ اختیار کار انتفاعی خارج از ساعات قانون کار می تواند باعث کاهش بار مالی روی سیستم دولتی و افزایش انگیزه و اشتیاق در متخصصین برای رفتن به اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمات مورد نیاز شود.

د- ماده ۵ و ماده ۱۵ دستورالعمل حذف گردد و براي تمام خدمات يك جزء فني ويك جزء حرفه اي دركتاب ارزش نسبی تعريف شود و حق پزشك از جزء حرفه اي بطور کامل پرداخت گردد و درآمد بيمارستان از محل جزء فني تامین شود.

ه - تبیین ضرایب مندرج در کتاب ارزش نسبی برای پرسنل بیمارستانی و ایجاد نرم افزار مناسب و جامع جهت وارد کردن این ضرایب بخصوص در رشته های مادر و در مناطق محروم با سیستم ثبت بسیار ضعیف برای جلوگیری از تضییع حقوق پزشکان و ضرر و زیان متعاقب آن که متوجه مراکز درمانی مربوطه میشود.

و -تبیین ضرایب مندرج در کتاب ارزش نسبی برای مسئولین بیمه جهت جلوگیری از اعمال سلایق مختلف در جهت رد ضرایب ثبت شده در پرونده بیمار و کسورات نابجای متعاقب آن.

با وجود مشکلات اقامت پزشکان متخصص بخش دولتی در مناطق محروم و تحمل کمبودها در محیط کار حرفه ای ، دوری از خانواده و لزوم تردد جاده ای در بسیاری از مناطق تحت خدمت ، متاسفانه وزارت بهداشت با ایجاد محدودیت فعالیت انتفاعی و حق مطب بر خلاف اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی از یک طرف باعث انبساط بدنه بخش دولتی و تحمیل بار مالی بیش از پیش به آن شده و از طرفی باعث بی انگیزگی ناشی از طرح های آزمایشی جدید و تحمیل آن به نیروهای متخصص شده است. لذا ما پزشکان متخصص کشور بعنوان خدمت گذاران نظام سلامت ، اعاده حق دایر نمودن مطب و بازنگری در دستورالعمل کتاب ارزش نسبی خدمات را خواستار هستیم . قطعا بازنگری در موارد ذکر شده موجب افزایش انگیزه در متخصصین برای رفتن به اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمات مورد نیاز و افزایش کارایی آنها و خدمت موثر به هموطنان خواهد شد.

خواهشمندیم جهت بررسی اشکالات مطروحه و رفع آنها اقدامات مقتضی را مبذول فرمایید.

با تجدید احترام
پزشکان متخصص بیمارستانهای تابعه دانشگاه های علوم پزشکیبرخی از موارد اشکال در متن تعهدات جدید طرح تحول نظام سلامت به شرح ذیل می باشد :

۱ - استفاده از لفظ تعهدنامه بجای قرارداد بر خلاف مفاد دستورالعمل مربوطه

۲ - عدم شفافیت زمان پایان تعهد در تعهدنامه " پزشک مقیم " و "پزشک ماندگار" بر خلاف ماده ۱۰ قانون کار

۳- واگذاری میزان نهایی دریافتی پزشکان به میزان رضایت مقام مافوق و بیماران که معیار دقیقی نبوده و خطر اعمال سلایق فردی و منطقه ای وجود دارد

۴– عدم رعایت سقف ساعات کار و اضافه کار بر خلاف مواد ۵۷ و ۶۰ قانون کار و ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند اول و سوم قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

۵ – عدم قید مستندات قانونی در مورد هر جزء قرارداد و تنها استناد به بخشنامه ها و دستورالعمل ها که ماهیتا متغیر هستند

۶– عدم قید شرایط فسخ و خروج از قرارداد یا ابطال تعهد از طرف پزشکان و عدم تعیین تکلیف عدم پرداخت یا دیرکرد در پرداخت و نحوه جبران خسارت و عدول خریدار خدمت از وظایف خود

۷– ذکر عبارت هیچ ادعایی نخواهم داشت تحت تعهد نامه

۸ – عدم رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی در قرارداد و دستورالعمل که در آن اشاره ای به شرایط بازنشستگی ، بیکاری و از کار افتادگی برای پزشکان غیر مستخدم رسمی و پیمانی نشده است

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
محمد
پرستار و بهیار و کارشناس سلامت، با حمله و تحقیر کردن پزشکان و ابراز حسادت و مقایسه کار خودت و پزشکان و بزرگنمایی قصورات پزشکی که البته خودت هم در اون شریکی، به حق وحقوقت نمیرسی، تصمیم گیری برای مبلغ و درصد پولی که به شما پرداخت میشه توسط اتندها و متخصصان شاغل در بیمارستان صورت نمیگیره. پس اعتراضت رو به تصمیم گیران مطرح کن و سعی نکن با کوچک کردن کار و شخصیت پزشکان اونها رو برای پولی که میگیرن نالایق نشون بدی. خودت رو بکش بالا. روی صندلی میشینی و یه رگ از مریض میگیری و خون میکشی و دارو ها رو تزریق میکنی و بعد میری لم میدی زیر کولر و گزارش پرستاری مینویسی. تمام مسولیت کنترل عوارض داروها و اتفاقات مریض هم که بعهده پزشکه. شبها هم که از 12 تا 6 صبح تقسیم ساعت میکنی و نصف یاعات رو خوابی، در حالیکه پزشک بیدار و در حال انجام سخترین جراحیها و اقدامات هست. از سن 22 سالگی هم که حقوق و کارانه ماهی2 حداقل یک بیمارستان داری و بیمه و سابقه کاری و... واقعا کدوم. رشته ای در حد لیسانس یه همچین شانسی میتونه داشته باشه؟
فریده
سالهست حقوق پرستاران به هرشکلی تضییع میشود ازنظر مالی به هیچ عنوان هماهنگ با خدمات وزحماتمان حقوق وکارانه نمیگیریم بیشتر وظایف پزشکان محترم توسط ماانجام میشود ولی هنوز حتی نظام پرستاری نتوانسته است ازما دفاع کن ودراین چند ماه اخیر بابت نظام سلامت هیچ کارانه ای دریافت نکردیم وجناب وزیر بابزرگنمایی افزایش حقوق پرستاران موجب شدند که ماباز هم سکوت کنیم ‌حالا پزشکان عزیز باوجود کارانه های میلیونی وگاه میلیاردی فیکس پیمنت ها وزیر میزی ها به قانون متوسل میشوند؟
امین
باز حضور پرنگ غیر پزشکان رو حتی در مطلبی که کاملا مربوط به پزشکان هست میبینیم . اگر اینقدر ما پزشکا وضعمون خوبه و همه چیز رو به راهه بی زحمت بشینید از نو درس بخونید بیاید و پزشکان خوبی باشید .اصلا پرا اگه اینقدر غم ملت میخورید که ما پزشکا بدبختشون کردیم نیومدید پزشک بشید ،جراح بشید که به قول خودتون به ملت خدمت کنید.امان از حب و بغض.امان از فرهنگ غنی و بی همتا مون که هیچ وقت نمیتونیم بالاتر بودن بقیه رو ببینیم .وقتی نمیتونی خودتو به کسی برسونی سعی کن اون رو بیاری پایین که دلت نشکنه.من از سایت خواهش میکنم اگر کسی حرف مستندی داره پخش کنه .نه حرف های بغض الود یک عده که کاملا مشخصه
پرستار
آقای امین من نمیدونم شماازچی دفاع میکنیدشمامیگیدماپرستاراکاری به وضعیت کارانه شمانداشته باشیم درحالی که بخش زیادی ازکارانه شماازبابت خدمات پرستاریه که به ناحق درجیب همین اتندهایی میره که شماازایرادگرفتن مابهشون ابرازناراحتی میکنید؛همکارعزیزماخواهان پزشک شدن نیستیم خدانکندماپزشک شویم که مجبورباشیم برای گرفتن پول عمل ازمردم بیچاره برای یک عمل سنگین اونهارامجبورکنیم زندگیشون رابفروشن وبه هرکس وناکسی روبندازن نگین این چیزصحت نداره وتقصیرمانیست چون هرروزاین رواطرافت میبینی ومقصرهستی چون سیستم توروآلوده میکنه وبرای اینکه ازهمکارات عقب نیفتی اینکارروخواهی کرد،دوست عزیزنقش توبادلال فرق میکنه توبایداسوه اخلاق باشی وازشفای مردم لذت ببری نه ازپول انها،مافقط حقمون رومیخوام که این آقایون اتندشمامانع بزرگ آن هستندچون اینقدرلابی دارندکه جلسه شورای بیمه رابهم زدندجلسه ای که قراربودراجب به تعرفه گذاری خدمات پرستاری باشه ولی اون روبه خدمات درمنزل تقلیل دارند؛چرامیگین حرف های ماپرستارابی سنداست اگرسلامت نیوزلطف کندویک پیج باعنوان خطاهای پزشکان ایرانی که منجربه مرگ میشودوپیگیری نمیشوندروبازکنه اونوقت میفهمی مادروغ میگیم یاراست میگیم ازسلامت نیوزمیخوام این پیج روبازکنه تامردم بفهمندعزیزانشون باچه سهل انگاریهایی توسط پزشکان ایرانی ازدست میرن که توپزشکی روزدنیا حتی به این افراداجازه ورودبه بیمارستان رونمیدهندچه برسه به اینکه پزشک حسابشون کنند؛راستی اگه ادعای نابغه بودنتان میشه یک تست هوش میزارم ببینم هوشت چقدره ولطفارتبه کنکورت روبگوتامردم بفهمندباچه رتبه هایی میشه درایران پزشک شدالبته اگه مدرکت مربوط به دانشگاه آزادیابین الملل نیست ؛ضمنااگه پزشکی ایران خوبه به من بگوچراوقتی میریداسترالیا یاانگلستان به جراح ایرانی میگن تحصیلاتش روتاحدکارشناس پرستاریشون قبول دارن وبایدادامه تحصیل بده ؛دوست عزیزخودت میدونی منم میدونم اینجاچه خبره وتامقاومت اتندهای شمادربرابرقانونوتعرفه گذاری پرستاری هست این مبارزه ماادامه داره وبهت بشارت میدم که پیروزی برای ماخواهدبودالبته بعدازاحقاق حقمون ؛روشنگریهای ماتاایجادیک نظام سلامت سالم وباکیفیت که دراون به تمام گروههای پزشکی احترام گذاشته بشه ومردم ماازبابت حضوربیمارانشون دربیمارستان خیالشون راحت باشه ادامه خواهدپیداکرد
کارشناس سلامت
آقایان اتندباسلام ؛همین جابگم منظورحرف های من باپزشکان عمومی ورزیدنتهانیست واگرازاین طیف کسی خودسرانه درمقام جدل واردمیشودمسولیت آن باخویش است ؛اول اینکه جناب اتندهای محترم شمابه چه حقی تقاضای افزایش حقوق وتغییرقوانین به نفع خویش میکنیدمگرنه همین حالاحق رزیدنتهای بیچاره خویش رامیبلعیددرحالی که ایشان درشیفت شب بربالین بیماران اورژانسی تشریف دارندوشمادرخواب نازنین بسرمیبریدثانیاتکلیف حقوقی بیمارانی که درشیفت شب نیازمنداعمال جراحی اورژانسی هستندوبه حضورشمانیازدارندچیست درحالی که شماآنقدرقشرغیرپاسخگویی شدیدکه گوشتان به این حرفهابدهکارنیست وحق آسایش خودرابالاترازجان مردم ایران میبینید،ثالثاچگونه ادعای افزایش حقتان راداریددرحالی که 70 درصددرآمدبیمارستان رابین خودتقسیم میکنیدوقشرپیراپزشک وپرستاررامجبوربه کارکردن درسه تاچهارجای مختلف برای امرارمعاش کرده اید؛چگونه انتظارداریدجامعه پزشکی وپیراپزشکی وپرستاری ازشماحمایت کننددرحالی که تمام منابع وزارتخانه رابلعیده ایدوباقدرت پول وزورخودولابی گری خوداجازه هرگونه انتقاددرصداوسیماراعلیه خودنمیدهید،چرااجازه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نمیدهید وحق الزحمت قشرمظلوم پرستاری رامیخوریدوادعای مقدس بودن حرفه تان رابه رخ مردم میکشید؛آیاجراحی کردن بیمارانی که خانواده شان برای تامین هزینه عملشان مجبوربه فروختن خانه وزندگیشان هستندتقدس دارد،آیاشماوسلفتان درتحمیل این هزینه هابه مردم مقصرنیستید؛باچه رویی این صحبت هارامیکنیددرحالی که همکاران شمادرکشورهای دیگربه حداقل های اخلاق پزشکی پایبنددامادلمشغولی شماساختن برج های متعددوسفرهای خارجه است وتنهاچیزی که شمابه آن فکرنمیکنیدمردم بدبخت هستندکه حاضرنیستیدبخاطردرمان بیمارنتان ازسفرخارجه خودبگذرید؛آقاین اتندبه خودبیاییدوخودرابیش ازاین شرمنده مردم وجامعه پیراپزشکی نکنید؛
کیومرث
جناب به اصطلاح کارشناس سلامت. سلام.من هم تو بیمارستان دولتی عمل کردم هم خصوصی. توی بیمارستان دولتی اتفاق خاصی نمیفته که بخای بگی کشتارگاهه در واقع مردم هر جا بیشتر پول میدن اونجا راضی تر هستن تو دولتی چون پول نمیدن فکر میکنن کاری هم براشون نشده.ما از رو شدن پرونده ها نمیترسیم و چون خودم چند بار پرونده قصور پزشکی قضاوت کردم میدونم قصور پاراکلینیک از پزشکا بیشتر نباشه کمتر نیست مثل تجویز اشتباهی دارو بخصوص انسولین منتها اکثر مواقع کسی متوجه نمیشه یا گردن پزشک میفته.ما با شفاف بودن مشکلی نداریم همه چیز تو این مملکت باید شفاف شه.پرونده مریض و حسابداری که دستشه .از این شفاف تر.مشکل قشر شما اینه که درامدتون رو با جراح فوق تخصص مقایسه میکنید ولی باید با همرده خودتون مقابسه کنید.
کارشناس سلامت
جناب کیومرث
باشه شمابه پرستاران وبهیاران توهین کن؛این توهینهامربوط به پزشکان ایرانی هندی منش هستش که نظام هنداین بدبختی روسراین ملت آورد ولی یه چیزروبدون توی کشورهای متمدن من باافتخارخودم روپرستارمعرفی میکنم وبرام مهم نیست یک پزشک ایرانی که پول خون ملت ایران رومیگیره چه فکری درموردمن داره ؛هزینه طرح تحول ازجیب یارانه مردم ومالیات برارزش افزوده داره پرداخت میشه پس ماحق داریم یک سلامت باکیفیت بخوایم نه سلامت بی کیفیت رزیدنتی ایران که البته تقصیری ندارندبترس ازروزی که پرونده خرابکاریهای شماروبرای مردم ایران روکنیم تابفهمنددربیمارسنانهای دولتی چه خبراست وبر احتی جان بیمارانشان رابه یک نظام فرسوده وبی کیفیت همراه باتحقیروتوهین سپرده اند.ضمنااگرسلامتنیوزبخوادمستندات روهمینجامیزارم تاملت ایران بفهمندچه کشتارگاهی بیمارستانهای دولتی ،واین آقایون دربی خبری مردم چکاردارندمیکنند
پرستار
بانظرکارشناس سلامت موافقم ؛چندی پیش عمه من دچارشکم حاداورژانس شدواونوبه بیمارستان بردیم ؛پزشکان اورژانس به ماگفتندسریع بایدعمل شود؛خلاصه ازمارضایت گرفتندومریض رابردنداتاق عمل ؛صبح به مازنگ زدندگفتندبیاییدجسدجنازه تان راببرید!خدایاباورم نمیشد؛شوکه شده بودیم به پدرم زنگ زدم گفت ماجراصحت داردبعدازعمل بدلیل تنگی نفس به آی سی یورفته ودرآی سی یوفوت کرده است ؛پرونده رابه واسطه چندآشناتوبیمارستان داشتیم گرفتیم وبردیم پزشکی قانونی؛پزشکی قانونی گفت مریض حین عمل دچارمشکل بیهوشی شده است ومیتوانیدشاکی شوید؛خلاصه بعدازپرس وجوفهمیدیم رزیدنتهاعملش کرده اندوآقای اتندبیهوشی منزل تشریف داشته است ؛خیلی اعصابم خوردشدقصدشکایت داشتیم ولی خانواده متوفی اصلاحال پیگیری شکایت نداشتندبه خودم گفتم چه فایده ؛گیرم شکایت کنیم مگه عمه من برمیگرده ؛بله این حال وروزامروزوضعیت پزشکی ماست اگه خودم بودم میبردم خصوصی عملش میکردم حداقل موش آزمایشگاهی نمیشد؛ازقول من به شمانصیحت اگه بیماراورژانسی داشتیدبیمارستان دولتی نبریدخصوصاشیفت شب ؛چون این آقایان اتندشب منزل تشریف دارندوفقط مهرشان دربیمارستان تشریف داردوبصورت غیرقانونی رزیدنتها پای برگه میزنندتاازچنگال قانون فرارکنند.
کیومرث
منظورت از کارشناس سلامت همون بهیار و پرستاره دیگه.
رضا
برای پزشکان همه چیز مبهم است!! چونکه چندین سال هستش که دارن مظلوم واقع میشن!! الان هم که دارن ی حقوق بخور نمیر میگیرن هی بهشون گیر میدید!! بابا بنده خدا ها ماشین دارن؟! خونه دارن؟! وضعیت مالی اونها هم که زیر خط فقر!! والا....
0.13896s, 23q