کاهش گرگرفتگي زنان يائسه با مصرف رازيانه

۱۳۹۴/۰۲/۱۴ - ۱۴:۱۴ - کد خبر: 146591

سلامت نیوز: براساس نتايج حاصل از يک پژوهش، عصاره گياه دارويي "باديان" يا "انيسون" در کاهش دفعات و شدت گرگرفتگي زنان يائسه موثر است.اين پژوهش با هدف تعيين اثر عصاره باديان يا انيسون در کاهش گرگرفتگي يائسگي توسط فاطمه ناهيدي و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي انجام شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از آریا ، اين مطالعه بر روي 72 زن يائسه که از گرگرفتگي شکايت داشتند و به مراکز بهداشتي درماني مختلفي در شهر و روستاهاي قزوين مراجعه مي کردند، انجام شد.

نمـونه ها از طريق پرونـده هاي موجود در مراکز بهداشتي درماني انتخاب و با شکل تصادفي به دو گروه 36 نفره دارو ( روزانه سه کپسول حاوي 100 ميلي گرم عصاره انيسون ) و دارونما ( 330 ميلي گرم نشاسته) با طول مدت مصرف چهار هفته تقسيم شدند.

دو هفته قبل از مصرف دارو شدت، تعداد گرگرفتگي و نوع مواد غذايي مصرفي از طريق پرسشنامه و فرم اطلاعاتي اندازه گيري و ثبت گرديد. نتايج در درون گروه ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.

يافته هاي آماري نشان مي دهد تعداد و شدت گرگرفتگي روزانه قبل از درمان در گروه انيسون در هفته چهارم پس از درمان کاهش يافت، اما در گروه دارونما ميانگين تعداد و شدت گرگرفتگي تغيير معني داري نکرد.

نتيجه گيري نهايي مطالعه حاکي از اين است که انيسون يا باديان در کاهش دفعات و شدت گرگرفتگي زنان يائسه مؤثر است.

پژوهشگران اين طرح آموزش انواع درمان هاي گرگرفتگي به زنان را توصيه مي کنند تا آن ها در انتخاب نوع درمان بر حسب پذيرش خودشان آزاد باشند.

هم چنين لازم است با توجه به شيوع بالاي گرگرفتگي در زنان يائسه و تأثير آن بر زندگي خانوادگي، اجتماعي و اقتصادي اين زنان و اختلاف نظرهاي موجود در نحوه درمان اين مشکل، محققان اين بررسي انجام مطالعاتي با طول درمان بيش تر و بررسي زمان عود گرگرفتگي را پيشنهاد مي کنند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.36407s, 19q