عکس/ عیادت صالحی از بیماران بیمارستان

1.11258s, 19q