ترقه در صدرعوامل ايجاد آسيب ناشي از مواد محترقه

۱۳۸۷/۱۲/۲۲ - ۱۰:۳۸ - کد خبر: 15472
ترقه در صدرعوامل ايجاد آسيب ناشي از مواد محترقه
طي مطالعه‌اي كه در مركز تحقيقات تروما بيمارستان سينا انجام شده،‌ در فاصله 6 اسفند سال 85 تا سوم فروردين 86، 197 بيمار دچار آسيب ناشي از مواد محترقه شده و توسط اورژانس تهران به مراكز درماني ارجاع داده شده‌اند كه بيشترين موارد اين آسيب‌ها به ترتيب در 22 و 23 اسفند ماه رخ داده است.

بيشترين مصدومان چهارشنبه سوري مردان هستند

دكتر حسن توكلي، مجري اين طرح تحقيقاتي در اين باره تصريح كرد: بر اساس اين تحقيق، 8/82 درصد از مصدومان را مردان تشكيل مي‌دهند. همچنين بيشترين تعداد آسيب‌ها در گروه سني 15 تا 20 سال (4/29 درصد) و 10 تا 15 سال (8/18 درصد) رخ داده است.

مصرف كنندگان، بيشترين آسيب ديدگان مواد محترقه هستند

وي افزود: اكثريت اين آسيب ديدگان (2/79 درصد) مصرف كنندگان مواد محترقه بوده‌اند، افراد ناظر (7/16) و توليد كنندگان (2/4 درصد) در مرتبه بعدي از لحاظ آسيب قرار داشته‌اند. همچنين بيشترين موارد آسيب در خيابان با 5/70 درصد رخ داده؛ ‌هر چند كه مواردي از آسيب در خانه با 4/28 درصد و مدرسه با 1/1 درصد نيز گزارش شده است.

ترقه شايع‌ترين عامل ايجاد آسيب ناشي از مواد محترقه است

مجري طرح تحقيقاتي چهارشنبه سوري با اشاره به شايع‌ترين مواد محترقه‌اي كه موجب آسيب شده است، گفت: شايع‌ترين مواد محترقه منجر به آسيب شامل ترقه با 7/47 درصد و نارنجك با 8/18 درصد بوده كه ساير مواد مانند كپسوليت، سيگارت، منور، اكليل و سرنج و موشك در مراحل بعدي قرار داشتند.

دست در صدر آسيب‌هاي ناشي از مواد محترقه

دكتر توكلي گفت: آسيب دست در 8/53 درصد از آسيب ديدگان مواد محترقه گزارش شده است. 4/27 درصد از بيماران نيز به دنبال آسيب چشم به مراكز درماني منتقل شده‌اند. آسيب صورت، پا و ساير نواحي بدن نيز به ترتيب 4/28 ، 2/14 و 2/11 درصد گزارش شد. همچنين در 9/24 درصد از اين موارد آسيب ديده در چند محل مختلف به صورت همزمان بوده است.

اختلال عملكرد مواد محترقه يا اشتباهات فردي از مهم‌ترين عوامل ايجاد آسيب محسوب مي‌شوند

وي افزود: بر اساس اين تحقيق، در حالي كه صورت شايع‌ترين محل آسيب در گروه سني 20 تا 25 سال بود، چشم و دست در گروه سني 15 تا 20 سال بيشتر از ساير گروه‌ها آسيب ديده بود كه به نظر مي‌رسد، اختلال عملكرد وسيله آتش‌زا و يا اشتباه فردي در نحوه استفاده، به اين قبيل آسيب‌ها منجر شده است.

سوختگي، پارگي و له شدگي زخم از جمله آسيب‌هاي ناشي از محترقه به شمار مي‌روند

دكتر توكلي ادامه داد: آسيب‌ها به ترتيب شامل سوختگي، پارگي و له شدگي زخم، آسيب بافت نرم و آسيب استخواني بوده است. بريدگي و له شدگي اندام‌ها به همراه فرو رفتن جسم خارجي در چشم، پارگي قرينه و پلك نيز به ترتيب شايع‌ترين انواع آسيب گزارش شده در اين مطالعه بوده‌ است.

بستري نيمي از آسيب ديدگان چهارشنبه سوري در بخش‌هاي مختلف بيمارستاني

مجري اين طرح تحقيقاتي افزود: با توجه به اين كه همه بيماران در هنگام رسيدن به اورژانس در وضعيت پايدار بودند، اقدامات پيش بيمارستاني شامل حصول اطمينان از باز بودن راه هوايي، گرفتن رگ محيطي و گذاشتن آتل در موارد مورد نياز بود. ‌از ميان بيماران منتقل شده به بيمارستان، بيش از نيمي از بيماران (8/62) به بخش‌ها منتقل شدند؛ در حالي كه درمان سايرين در بخش اورژانس انجام شده است. ميانگين تعداد روزهاي بستري در بيمارستان از 4/70 تا 6/16 روز بود (بيشترين تعداد روزهاي بستري 45 روز بود) كه در يك بيمار گزارش شد.

وي افزود: اقدامات انجام شده در بيمارستان شامل شستشو و پانسمان، دبريدمان، بخيه زدن، گچ گرفتن، ترميم اوليه و جراحي بوده است. 40 نفر از بيماران نيز تحت عمل جراحي قرار گرفته‌اند. در 6 نفر از بيماران نيز قطع عضو رخ داده است. قطع دو انگشت در سه مورد، يك انگشت در دو مورد و از ناحيه مچ نيز در يك مورد رخ داد. دفورميتي در سه نفر از بيماران گزارش شد. 9 نفر از بيماران مورد مطالعه نابينا شدند كه تخليه چشم در يك بيمار اجتناب ناپذير بود.

دكتر توكلي ادامه داد: در بررسي كه 8 ماه بعد از آسيب اوليه صورت گرفت، ناتواني در 12 نفر از بيماران همچنان گزارش شد كه 8 نفر از آنها مرد و بقيه زن بودند. لازم به ذكر است، كه اين 12 مورد غير از مواردي بود كه به علت قطع عضو دچار ناتواني شده بودند.

نتايج يك تحقيق در يونان نشان داد:

آسيب 70 درصدي كودكان 10 تا 14 ساله به دنبال استفاده از مواد محترقه

پارك‌ها و خيابان‌ها شايع‌ترين اماكن براي بروز حوادث ناشي از مواد آتش‌زا

وي با اشاره به مطالعه پنج ساله‌اي در يونان گفت: نتايج اين مطالعه نشان داده كه آسيب ناشي از مواد محترقه 7 مورد از صد هزار مورد آسيب كودكان در سال را تشكيل مي‌دهد. بر اساس اين گزارش 70 درصد اين آسيب‌ها در كودكان 14 ــ 10 سال اتفاق افتاده كه بيشتر آنان را پسرها تشكيل مي‌دادند. در مقابل آسيب در دخترها بيشتر به صورت اتفاقي و رهگذر گزارش شده است. پارك‌ها و خيابان‌ها نيز شايع‌ترين اماكن براي بروز چنين آسيب‌هايي بوده است. برخلاف ساير مطالعات ميزان بروز حوادث در منازل در اين مطالعه بسيار اندك گزارش شده است.

بر اساس تحقيقي در هند؛

استفاده نادرست از مواد محترقه شايع‌ترين علت اين قبيل آسيب‌ها

وي افزود: همچنين در مطالعه‌اي 10 ساله در هند، بيشترين ميزان آسيب ميان كودكان 5 تا 14 سال رخ داده كه استفاده نادرست از مواد محترقه شايع‌ترين علت اين قبيل آسيب‌ها معرفي شده است. در مطالعه اخير نيز ترقه شايع‌ترين عامل ايجاد آسيب بود كه اكثرا در خيابان‌ها اتفاق افتاده است.

نوجوانان بيشترين موارد آسيب‌هاي ناشي از مواد محترقه را شامل مي‌شوند

استفاده از وسايل استاندارد و آموزش استفاده صحيح، عوامل كاهش آسيب‌هاي چهارشنبه‌سوري

مجري طرح تحقيقاتي چهارشنبه سوري با بيان اين كه تعداد قابل توجهي از آسيب‌هاي اين مطالعه در اطفال زير 10 سال رخ داده است، گفت: بنابراين به نظر مي‌رسد نظارت خانواده‌ها در هنگام برگزاري اين مراسم و دور نگه داشتن مواد محترقه از دسترس كودكان بتواند از بسياري از اين آسيب‌ها جلوگيري كند. از طرف ديگر با توجه به اين كه نوجوانان بيشترين موارد آسيب‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، مراقبت بيشتر در جهت جلوگيري از بروز اين آسيب‌ها با استفاده از وسايل استاندارد و بي‌خطر و آموزش استفاده صحيح از اين مواد از طريق خانواده‌، مدارس و رسانه‌ها در كاهش اين قبيل آسيب‌ها نقش مهمي را برعهده خواهند داشت.

برپايي مراسم چهارشنبه‌سوري در مكان‌هاي عمومي با نظارت خانواده‌ها موثر در كاهش آسيب‌ها

دكتر توكلي افزود: اگر مواد محترقه استاندارد و بي‌خطر در دسترس نوجوانان باشد،‌ ديگر آنان براي تهيه اين قبيل مواد مجبور به ساخت مواد دست ساز غيراستاندارد و پرخطر، نيستند. همچنين پروسه توليد اين مواد از جمع‌آوري و اختفاي مواد اوليه كه بسيار آتش‌زا هستند تا تركيب آنها براي دستيابي به مواد مورد نظر بسيار خطرناك بوده و عامل بسياري از آسيب‌هاي دائمي است. بنابراين مي‌توان گفت كه توليد و پخش مواد محترقه بر اساس اصول استاندارد، دادن آگاهي‌هاي لازم به دانش‌آموزان و خانواده‌ها و يا شايد برپايي اين مراسم در مكان‌هاي عمومي با نظارت خانواده‌ها و رعايت مسايل امنيتي در كاهش اين قبيل آسيب‌ها بسيار كمك كننده باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.62542s, 18q