استفاده از محلول گلوکز و آب در کاهش درد نوزادان حين تزريق موثر است

۱۳۸۸/۰۲/۱۶ - ۱۱:۱۰ - کد خبر: 15982
استفاده از محلول گلوکز و آب در کاهش درد نوزادان حين تزريق موثر است
در اين بررسي كه توسط گروهي از محققان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد با هدف بررسي اثر گلوكز 50 درصد در كاهش درد ناشي از تزريق واكسن هپاتيت B در نوزادان انجام شد، آمده است:‌ نوزادان بطور معمول روشهاي دردناكي نظير خون گيري، ‌واكسيناسيون و تزريق ويتامين k1 را متحمل مي شوند که درد اثرات منفي در نوزادان بر جاي مي گذارد. روش هاي مختلفي براي تسكين درد در نوزادان وجود دارد.

در اين مطالعه که به صورت کار آزمايي باليني بر روي 90 نوزاد با شرايط مشابه و پايدار انجام شد و نوزادن طور تصادفي در سه گروه30 نفره، گروه اول (گلوكز 50 درصد) گروه دوم (آب استريل) گروه سوم (عدم مداخله) مورد مطالعه قرار گرفتند.

ابتدا ضربان قلب نوزادان بوسيلهEKGدستگاه شمارش و ثبت شد، سپس در گروه اول و دوم دو ميلي ليتر از محلول مورد نظر (گلوكز 50 درصد يا آب) در دهان نوزاد ريخته شد و در گروه سوم مداخله اي صورت نگرفت، سپس در طي انجام تزريق واكسن هپاتيت B و تا سه دقيقه بعد از آن صداي گريه نوزاد ضبط گرديد، در طي انجام واكسيناسيون تا 60 ثانيه مجدداً ضربان قلب شمارش و ثبت شد و در پايان داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت.

يافته ها نشان داد: ميانگين مدت زمان گريه در گروه گلوكز 1/21 در گروه آب 3/33 و در گروه عدم مداخله 9/56 ثانيه بود كه بين سه گروه اختلاف معني دار وجود داشت.

اختلاف بين گروه گلوكز و عدم مداخله و گروه آب و عدم مداخله از لحاظ آماري معني دار بود ولي بين گروه گلوكز و آب استريل اختلاف معني دار نبود.

نتيجه نهايي اين مطالعه نشان ميدهد که استفاده از محلول گلوكز 50 درصد و آب استريل هر دو باعث كاهش درد در نوزادان مي شوند اما اثر گلوكز 50 درصد بيش از آب استريل مي باشد.

گفتني است: نتايج اين مطالعه در مجله بيماري هاي کودکان منتشر شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.64972s, 18q