آموزش بهداشت در کاهش افسردگي بيماران پس از عمل جراحي باي پاس كرونر موثر است

۱۳۸۸/۰۷/۰۵ - ۱۲:۱۹ - کد خبر: 17430
آموزش بهداشت در کاهش افسردگي بيماران پس از عمل جراحي باي پاس كرونر موثر است
اين مطالعه با هدف بررسي تاثير پيشگيرانه برنامه آموزش بهداشت بر افسردگي بيماران بعد از جراحي باي پاس عروق كرونر توسط ليلا سبزمكان و جمعي از همکارانش در دانشگاه علوم پزشکي قزوين انجام شده است.

افسردگي به عنوان يكي از پيامدهاي جراحي باي ­ پاس عروق كرونر، طبق گزارش‌ها مي تواند با افزايش خطر مرگ و مير و ناتواني همراه باشد.

اين مطالعه بر روي 54 بيمار قلبي با عمل جراحي باي پاس در مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان به روش تصادفي و به صورت مورد و شاهد انجام شد؛ علاوه بر مقياس افسردگي بيماران قلبي، جهت سنجش آگاهي، نگرش، مهارت و رفتارهاي خودياري از پرسش نامه ي خود ساخته قبل و بعد از آموزش استفاده شد.

برنامه آموزشي به صورت 9 جلسه هفتگي (مجموعا دو ماه)90-60 دقيقه‌يي براي گروه آزمون انجام شد و سپس بيماران به مدت دوماه پي گيري شدند.

يافته هاي حاصل از اين بررسي حاکي است: بعد از آموزش، ميانگين نمرات آگاهي، نگرش، مهارت ها و رفتارهاي خودياري افزايش معني داري نشان مي داد.

ميانگين نمره افسردگي قبل از آموزش در دو گروه اختلاف معني داري نداشتند اما بعد از آموزش ميانگين نمره افسردگي در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد به ميزان معني داري كاهش يافت كه خصوصا در چهار بعد قضاوت نسبت به بيماري، خلق، نااميدي وخستگي بين دوگروه اختلاف قابل توجهي مشاهده شد.

پژوهشگران اين مطالعه طبق يافته هاي خود آموزش بهداشت را جهت جلوگيري و کاهش سطح افسردگي بيماران پس از عمل جراحي باي پس کرونر توصيه مي کنند.

نتايج اين مطالعه در فصلنامه اصول بهداشت رواني منتشر شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.17722s, 18q