مصرف مكمل‌هاي غذايي حاوي «سلنيوم» در پيشگيري از سرطان پستان موثر است

۱۳۸۸/۰۷/۱۵ - ۱۲:۵۳ - کد خبر: 17608
مصرف مكمل‌هاي غذايي حاوي «سلنيوم» در پيشگيري از سرطان پستان موثر است
اين مطالعه با هدف بررسي سطح سلنيوم سرم زنان مبتلا به سرطان پستان در بيماران مراجعه كننده به انستيتو كانسر و مقايسه آن با افراد سالم توسط دکتر محمدرضا مير، دانشيار گروه جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران و همکارانش انجام شده است.

نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه احتمالاً سلنيوم به ويژه در سنين بالا اثر محافظتي در برابر سرطان پستان ايفا مي كند و بخشي از اين اثر ممكن است به علت تأثير آن بر گيرنده هاي استروژن باشد؛ از اين رو ممكن است تجويز سلنيوم به عنوان مكمل غذايي و به ويژه در سنين بالاتر، نقش محافظتي در مقابل ابتلا به سرطان پستان داشته باشد.

سلنيوم(Selenium) مي تواند به طرق مختلف از جمله به وسيله افزايش پاسخ ايمني، حمايت سلول در برابر اكسيداسيون راديكال هاي آزاد يا با كاهش ايجاد متابوليت‌هاي سرطان زا از ايجاد سرطان جلوگيري كند.

مطالعات مختلف نقش مفيد سلنيوم سرم را در جلوگيري از ايجاد سرطان نشان مي دهند و دير زماني است كه سلنيوم در كشورهاي پيشرفته به عنوان مكمل مفيد غذايي استفاده مي شود.

در اين بررسي 45 نفرافراد زير 48 سال مبتلا به سرطان پستان كه هيچ درماني براي تومورشان انجام نشده و33 نفرافراد بالاي 48 سال مبتلا به بيماري كه آنها نيز درمان نشده بودند به عنوان گروه مورد و46 نفر افراد سالم كه از نظر سن و مکان زندگي با مبتلايان جور شده بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.

بعد از جمع آوري نمونه خون و آماده سازي آنها، غلظت سلنيوم به روش جذب اتمي اندازه گيري شد. اطلاعات مربوط به نوع بافت شناسي، درجه و مرحله تومور، مصرف سيگار و فاکتورهاي ايمونوهيستوشيمي نيز جمع آوري شد.

متوسط سطح سلنيوم سرم در زنان مبتلا به سرطان پستان و گروه شاهد تفاوت آماري معني‌داري داشت.

سرطان پستان مهمترين سرطان كشنده در زنان است و ميانگين سني آن در كشور ما 48 سال است كه از ميانگين سن سرطان پستان در كشورهاي پيشرفته بسيار پايين تر است. همچنين شيوع بالاي سرطان پستان در زنان و ميانگين سني پايين تر آن در كشور ما، اين بيماري را حايز اهميت تر مي كند.

نتايج اين مطالعه در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، جلد 14، شماره 4 به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.22722s, 18q