موفقيت محققان سلول‌هاي بنيادي ايران در راستاي بهبود حرکتي بيماران ضايعه نخاعي

۱۳۸۸/۰۷/۱۶ - ۱۳:۱۱ - کد خبر: 17627
موفقيت محققان سلول‌هاي بنيادي ايران در راستاي بهبود حرکتي بيماران ضايعه نخاعي
دکتر غلامرضا کاکا که اين طرح تحقيقاتي در قالب رساله دکتري تخصصي وي در رشته علوم تشريح انجام و ارائه شده است در خصوص هدف اين پروژه گفت: از آنجا که تخريب ميلين يکي از پيامدهاي ضايعات طناب نخاعي است، ترميم ميلين مي‌تواند يکي از اهداف استراتژي‌هاي درماني مدرن باشد. در مطالعه صورت گرفته سلول‌هاي استرومايي مغز استخوان (BMSCs) پس از تمايز به سلولهاي «شبه اليگودندروسايت» (OLCs) به موش‌هاي صحرايي مبتلا به ضايعه طناب نخاعي contusion پيوند زده شد و نقش آنها در ميلين سازي و بهبودي حرکتي مورد بررسي قرار گرفت.

دانش آموخته دانشگاه تربيت مدرس در ادامه در تشريح مراحل پژوهش خود افزود: تحت شرايط استريل سلول‌هاي بنيادي از استخوان ران موشهاي صحرايي بالغ استخراج شد. پس از تعيين مناسبترين ترکيب مولکول‌هاي القا کننده تمايز BMSCs به سلولهاي OLCs اين سلولها براي مطالعات in vivo و پيوند اتولوگ انتخاب گرديد. در مرحله in vivo تعداد 74 سر موش به هشت گروه تقسيم شدند. گروه اول فقط تحت عمل جراحي لامينکتومي در سطح مهره T13 قرار گرفت در حالي که در بقيه گروه‌ها پس از لامينکتومي با رها کردن کردن ميله 10 گرمي از ارتفاع 5/2 سانتيمتري بر روي نخاع contusion SCI ايجاد شد. در گروه دوم يا شاهد پس از contusion هيچ درماني صورت نگرفت. در بقيه گروه ها هفت روز پس ازSCI تزريق صورت گرفت. در همه گروه ها يك روز قبل از SCI تا 12 هفته بعد بطور متوالي بهبودي حرکتي حيوان بوسيله تست BBB مورد بررسي قرار گرفت.

کاکا در خصوص يافته هاي اين طرح تحقيقاتي گفت: بهبودي حرکتي در مرحله in vivo نشان دهنده بهبودي تدريجي و خودبه خودي در گروههاي کنترل بود. گروه‌هاي تجربي سلول درماني بهبودي حرکتي معني داري را نسبت به گروههاي کنترل داشت. اين بهبودي در هفته هاي دوم تا چهارم مشخصتر بود. در گروه‌هايي که سلول‌هاي پيوندي OLCs را دريافت کرده بودند، در مقايسه با ديگر گروه‌هاي تجربي ميزان بهبودي حرکتي به شکل غير معني‌داري بيشتر بود.

وي تصريح كرد: بر اساس بيان ژن MBP ميانگين درصد سلول‌هاي پيوندي که به سلول‌هاي ميلين ساز تمايز يافتند نيز در اين گروهها نسبت به گروههاي ديگر در موارد متعددي به طور معني داري بيشتر بود. پيوند داخل نخاعي اين سلول‌هاي شبه اليگودندروسايت نيز همانند پيوند داخل نخاعي يا داخل وريدي سلولهاي BMSCs موجب بهبودي حرکتي در ضايعه نخاعي contusion مي‌شود.

گفتني است اين تحقيق با راهنمايي دکتر تقي طريحي، عضو هيات علمي دانشکده علوم پزشکي دانشگاه تربيت مدرس انجام شده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.32186s, 18q