خدمات بستري و دندانپزشکي در ليست هزينه‌هاي کمرشکن سلامت

۱۳۸۸/۰۸/۰۶ - ۱۱:۰۸ - کد خبر: 17870
خدمات بستري و دندانپزشکي در ليست هزينه‌هاي کمرشکن سلامت
در مطالعه اي که توسط دکتر ابوالقاسم پور رضا و جمعي از همکارانش در انستيتو تحقيقات بهداشتي، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران با هدف سنجش و مقايسه درصد خانوارهاي مواجه شده با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت در منطقه 17 تهران در سال‌هاي 1382 و 1386 و نيز شناخت عوامل ايجاد كننده هزينه ها انجام شده است.

حفاظت از مردم در برابر هزينه‌هاي بيماري و تأمين عدالت در مشاركت مالي در اين هزينه‌ها از هدف‌هاي اصلي نظام‌هاي سلامت است.

در اين بررسي طي سالهاي سال1382، 635 خانوار با نمونه‌گيري خوشه‌اي انتخاب و پرسش‌نامه سازمان جهاني بهداشت براي آنان تكميل شد، در سال 1386 به همان خانه‌ها مراجعه و اطلاعات 603 خانوار مجددا جمع‌آوري شد؛ هزينه‌هاي كمرشكن بر اساس ظرفيت پرداخت خانوار محاسبه و تحليل عوامل ايجاد كننده اين هزينه‌ها با استفاده از آزمون آماري مربع كاي انجام شد.

نتايج حاکي از اين مطالعه نشان مي دهد: نسبت خانوارهاي مواجه شده با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت از 6/12 درصد در سال 1382 به 8/11 درصد در سال 1386 كاهش يافت كه تفاوت معني‌دار نبود.

مواجهه با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت با متغيرهاي مصرف خدمات سلامت به ويژه خدمات دندان پزشكي و بستري در هر دو سال ارتباط معنادار داشت.

بين وجود فرد بالاي 65 سال سن و نيازمند مراقبت در خانوار و وضعيت اقتصادي پايين خانوار با مواجه با اين هزينه‌ها در پيمايش 1386 تاثير معني‌دار يافت شد.

يافته هاي نهايي حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد: استفاده از خدمات پرهزينه بستري و دندان‌پزشكي ضروري، وجود فرد سالمند و نيازمند مراقبت در خانوار و فقر، مواجهه با هزينه‌هاي كمرشكن سلامت را افزايش مي‌دهد. اين متغيرها بايستي در سياست‌هاي محافظت مالي خانوار مورد توجه قرار گيرند. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير تغيير مشخصي در ميزان بروز اين هزينه‌ها مشاهده نشده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.24764s, 18q