ارائه مشاوره و حمايت از زنان نابارور در ارتقاي کيفيت زندگي آنان ضروري است

۱۳۸۸/۱۰/۱۲ - ۱۲:۰۳ - کد خبر: 18615
ارائه مشاوره و حمايت از زنان نابارور در ارتقاي کيفيت زندگي آنان ضروري است
عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي و تفکرات غير منطقي نسبت به داشتن فرزند ممكن است بر كيفيت زندگي زنان نابارور تأثير منفي داشته باشند. از اين رو مطالعه اي با هدف تعيين كيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر تهران توسط لوئيز امانتي و جمعي از همکارانش در دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز طراحي و اجرا شد.

تعداد 147 نفر از زنان نابارور مراجعه كننده به مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر(عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران در اين مطالعه مقطعي مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي مشخصات دموگرافيک، کيفيت زندگي مختص ناباروري و تفکرات غير منطقي در مورد داشتن فرزند جمع آوري شد.

در اين مطالعه 3/48 درصد از زنان مراجعه كننده كيفيت زندگي خوب، 1/36 درصد متوسط، 6/15درصد كيفيت زندگي ضعيف داشتند. يافته هاي حاصل از اين بررسي حاکي است: بين كيفيت زندگي و ميزان فشار اطرافيان براي بچه دارشدن، شدت تمايل به داشتن فرزند، فشار هزينه درمان ناباروري، ارزيابي فرد از وضعيت اقتصادي خانواده و تفکرات غير منطقي نسبت به داشتن فرزند ارتباط معني دار آماري وجود دارد.

طبق نتايج نهايي اين بررسي، کيفيت زندگي زنان نابارور تحت تأثير تفکرات غير منطقي درخصوص داشتن فرزند و فشار هزينه درمان ناباروري و ميزان فشار اطرافيان براي بچه دارشدن است. شناسايي اين گروه ها که اختلال بيش تري در كيفيت زندگيشان دارند، امکان مشاوره براي اين افراد را فراهم مي كند.

محققان اين پروژه حمايت و مشاوره دقيق به زنان نابارور براي بهبود كيفيت زندگي آنان را ضروري مي دانند.

نتايج اين مقاله در مجله زنان، مامائي و نازائي ايران دانشگاه علوم پزشکي مشهد به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.07528s, 18q