زنجبيل به اندازه اسيد فوليک و ايبوپروفن در کاهش درد قاعدگي موثر است

۱۳۸۸/۱۰/۲۰ - ۱۱:۱۴ - کد خبر: 18735
زنجبيل به اندازه اسيد فوليک و ايبوپروفن در کاهش درد قاعدگي موثر است
اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان اثر بخشي كپسول زنجبيل با داروهاي شناخته شده در درمان ديسمنوره اوليه، مفناميك اسيد و ايبوپروفن توسط گيتي ازگلي پژوهشگر دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و جمعي از همکارانش انجام شده است.

تحقيق از نوع كارآزمايي باليني بر روي 150 دانشجو با سابقه ديسمنوره اوليه انجام شد. نمونه ها از نظر شدت ديسمنوره مشابه سازي شده و سپس بصورت تصادفي در سه گروه 50 نفري قرار گرفتند. افراد سه گروه از لحاظ سن، سن منارك، وزن، قد، BMI، رشته و سنوات تحصيلي، سمت در شغل پدر، تحصيلات و شغل مادر، ورزش منظم، طول و فاصله و مقدار خونريزي قاعدگي مشابه بودند.

براي افراد گروه زنجبيل، كپسول حاوي 250 ميلي گرم زنجبيل چهار بار در روز به مدت سه روز از شروع خونريزي تجويز شد و به افراد گروه مفناميك اسيد و ايبوپروفن كپسولهاي مشابه با همان دستورالعمل و حاوي به ترتيب 250 ميلي گرم مفناميك اسيد و 400 ميلي گرم ايبوپروفن داده شد. تاثير داروها بر ديسمنوره پس از پايان دوره درمان به وسيله سيستم امتيازبندي چند بعدي گفتاري بررسي و مورد قضاوت آماري قرار گرفت.

يافته ها حاکي از آن بود که بهبود شدت ديسمنوره اوليه در سه گروه زنجبيل (64 درصد)، ايبوپروفن (66 درصد) و مفناميك اسيد (58 درصد) تفاوت آماري معني داري نداشت. به عبارتي كپسول زنجبيل همانند دو داروي شيميايي مرسوم دردرمان ديسمنوره اوليه موثر بود.

نتايج نشان مي دهد: كپسول زنجبيل در بهبود شدت ديسمنوره اوليه مانند داروهاي رايج در تسکين درد قاعدگي موثر است. بررسي تاثيرات زنجبيل بر ديگر علايم همراه با ديسمنوره اوليه توصيه مي شود.

خلاصه اين تحقيق در مجله «پژوهش در پزشکي» دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به چاپ رسيده است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.98998s, 18q