هيچ الزامي بر پزشك بودن اعضاي هيات امناي بيمارستان‌ها وجود ندارد

۱۳۸۸/۱۱/۱۱ - ۱۱:۱۰ - کد خبر: 19046
هيچ الزامي بر پزشك بودن اعضاي هيات امناي بيمارستان‌ها وجود ندارد
در پي اظهارات دبيركل خانه پرستار مبني بر اين كه «اكثريت قريب به اتفاق كاركنان بيمارستان‌ها، نماينده‌اي در هيات امنا ندارند» وزارت بهداشت توضيحاتي ارائه داد.

در اين توضيحات كه بر اساس گزارش معاونت توسعه مديريت و منابع تدوين شده، آمده است: «در ارتباط با آيين نامه اجرايي بند 24 قانون بودجه سال 88 كه به موجب آن 54 بيمارستان از بيمارستان‌هاي كشور به صورت هيات امنايي اداره شوند، اظهاراتي در خصوص جامع نبودن تركيب در نظر گرفته شده براي هيات امنا بيمارستان‌هاي مذكور مطرح شده است بدين معني كه از تمام گروه‌هاي شاغل در بيمارستان مانند پيراپزشكي، پزشكان عمومي، كادر اداري و به ويژه پرستاران نماينده‌اي وجود ندارد.

با توجه به اهميت بهبود و ارتقاي نظام سلامت كشور و نقش بيمارستان‌هاي هيات امنايي در اين ميان، ارتقاي كيفيت خدمات بيمارستاني و نيز برآورده شدن منافع تمام ذينفعان جزو اهم وظايف هيات امناي بيمارستان است كه اين كار از طريق اعتبار بخشي‌ها و مكانيزم‌هاي كنترلي تدوين شده پايش مي‌شود.

به عبارت ديگر آيين نامه مذكور بهبود سطح مديريت و خدمات ارائه شده را از الزامات اداره بيمارستان به شيوه هيات امنايي دانسته و از طرف ديگر تركيب هيات امنا بيمارستان به گونه‌اي تعريف شده تا در نهايت منجر به حصول اهداف فوق مي‌شود.

همچنين بديهي است هيات امناي بيمارستان ضمن توجه به تمام گروه‌هاي شاغل در بيمارستان، نسبت به مسايل بيمارستاني اعم از داخلي و خارجي رويكردي جامع‌نگر‌ داشته باشد.

در مطالعات و بررسي‌هاي هيات امناهاي بيمارستاني كشورهاي توسعه يافته در نظام سلامت نيز در تركيب اعضاي هيات امنا از عناصر و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي استفاده مي‌شود كه بدون ملاحظات صنفي و گروهي، منافع كلان بيمارستان و ارتقا كيفيت خدمات ارايه شده به مردم را در اولويت دغدغه‌هاي خود قرار مي‌دهند؛ چرا كه در اين صورت و در نتيجه آن همه گروه‌ها ذينفع خواهند بود.

همچنين بر اساس اين آيين نامه اجرايي، رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني به عنوان رييس هيات امنا، رييس بيمارستان به عنوان دبير هيات امنا، يكي از سه معاون بيمارستان به انتخاب رييس بيمارستان، معاون برنامه‌ريزي يا عمراني استاندار به انتخاب استاندار، نماينده روساي بخش‌هاي باليني بيمارستان به انتخاب روساي بخش‌هاي مذكور، شهردار شهر و در تهران شهردار منطقه مربوطه، نماينده مجمع خيرين سلامت، مدير درمان سازمان تامين اجتماعي استان و مدير كل سازمان بيمه خدمات درماني استان به عنوان اعضاي هيات امناي بيمارستان‌ها مشغول به كار خواهند بود.

گفتني است؛ تدوين آيين نامه مذكور اقدام مشترك وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، وزارت رفاه وتامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بوده و تركيب در نظر گرفته شده براي هيات امنا حاصل جمع بندي مجموعه نظرات كارشناسي سه دستگاه مذكور مي‌باشد.

ضمن اينكه بر خلاف انتقادات مطرح شده بر آيين نامه مذكور، هيچ الزامي بر پزشك بودن اعضاي هيات امنا اعم از رييس دانشگاه و حتي رييس بيمارستان ندارد؛ چنانچه در حال حاضر نيز رياست برخي از دانشگاه‌ها توسط روساي غير پزشك انجام مي‌گيرد.

همچنين مطابق آيين نامه، هيچ ضرورتي براي انتخاب معاونان بيمارستان از ميان پزشكان وجود ندارد و هر فردي كه حائز شرايط تصدي اين مسئوليت باشد، مي‌تواند عضو هيات امناي بيمارستان باشد؛ كما اين كه در حال حاضر نيز مديران و معاونان بسياري از بيمارستان‌هاي كشور فارغ التحصيلان رشته‌هاي مديريت، پرستاري و ... مي‌باشند.

بديهي است كه با توجه به مسئوليت ديگر اعضاي هيات امنا در استانداري، شهرداري، مجمع خيرين سلامت، سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه خدمات درماني، احتمال غير پزشك بودن آنان به طريق اولي وجود دارد.

بدين ترتيب مصداق اعضاي در نظر گرفته شده براي هيات امناي يك بيمارستان مي‌تواند به نحوي تعيين شود كه فقط يك عضو پزشك در آن وجود داشته باشد و هم در صورتي كه شخصيت‌هاي حقوقي عضو نظير شهردار شهر مربوطه و معاونان استاندار و ساير مديران و اعضاي پيش بيني شده براي هيات امناي يك بيمارستان پزشك يا متخصص باشند، تعداد اعضا هيات امنا پزشك بالاتر مي‌رود؛ بنابراين به نظر مي رسد ايرادات مطرح شده نسبت به آيين نامه اجرايي بند 24 قانون بودجه 88، در نتيجه عدم توجه كافي به موارد و الزامات مندرج در آيين نامه باشد و توضيحات فوق نشان مي‌دهد كه بيان اظهاراتي از اين قبيل كه هيات امناي بيمارستان نماينده گروه خاصي است، صحيح نمي‌باشد.»
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.38566s, 18q