معرفي برترين هاي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي

۱۳۸۹/۰۸/۰۹ - ۱۱:۴۶ - کد خبر: 20800
معرفي برترين هاي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي
به گزارش سلامت نیوز  از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران ،بر اساس نتايج آخرين وضعيت ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي، دو حوزه علوم باليني و علوم پايه پزشكي كه از سوي وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي انجام شد، مركز تحقيقاتي غدد و متابوليسم و همچنين مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكي تهران موفق به كسب رتبه اول و دوم باليني شدند.
بنا بر اين گزارش فرآيند ارزشيابي فعاليتهاي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي بر اساس شاخص هايي از جمله توليد دانش، ظرفيت سازي و طرح هاي تحقيقاتي اين مراكز انجام شده است كه از اين ميان 10 مركز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تهران از ميان 24 مركز اول تا سوم توانست 42 درصد رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دهد.
بر اساس امتياز ارزشيابي سال مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني كشور داراي رديف مستقل بودجه، مركز تحقيقاتي غدد و متابوليسم از دانشگاه علوم پزشكي تهران با 7 هزار و 576 امتياز رتبه اول، مركز تحقيقاتي گوارش و كبد از دانشگاه علوم پزشكي تهران با 6 هزار و 368 امتياز رتبه دوم و مركز تحقيقاتي غدد درون ريز از دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي با 4 هزار و 241 امتياز رتبه سوم را كسب كرده اند.
همچنين بر اساس نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت، سه مركز تحقيقاتي چشم پزشكي، روانپزشكي و سرطان هر سه از دانشگاه علوم پزشكي تهران در رديف هاي اول تا سوم قرار گرفتند.
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني كشور داراي رديف مستقل بودجه
............................................................................................
همچنين بر اساس بخش ديگري از اين ارزشيابي به ترتيب مراكز تحقيقاتي بيماريهاي كليه و مجاري ادراري از شهيد بهشتي، قلب وعروق از اصفهان، ايمنولوژي، آسم و آلرژي از تهران، چشم پزشكي از شهيد بهشتي، پوست و جذام از تهران، قلب و عروق از تهران، گوارش و كبد از شهيد بهشتي، آسيب هاي شيميايي از بقية الله، هماتولوژي و آنكولوژي از تهران، پيوند اعضاء يافته هاي بيولوژيك از شيراز، تروما از تهران، ناباروري از يزد، ميكروب شناسي باليني از شيراز، علوم دندانپزشكي از شهيد بهشتي، غدد و متابوليسم از اصفهان، سل و بيماريهاي ريوي از شهيد بهشتي، پوست از شهيد بهشتي، گوش و حلق و بيني از ايران، قلب و عروق از مركز آموزشي شهيد رجايي در رتبه هاي چهارم تا بيست و دوم قرار گرفتند.

نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت
...........................................................................................................................................
بر اساس نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني كشور كه فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال فعاليت رسمي سه مركز تحقيقاتي چشم پزشكي، روانپزشكي و سرطان هر سه از دانشگاه علوم پزشكي تهران در رديف هاي اول تا سوم قرار گرفته اند. در اين گروه 42 مركز تحقيقاتي حضور داشتند كه به ترتيب امتيازات بدست آورده رتبه بندي شدند.

نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني فاقد رديف مستقل بودجه با كمتر از سه سال سابقه فعاليت
..................................................................................................................................................
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني فاقد رديف مستقل بودجه با كمتر از سه سال سابقه فعاليت رسمي نيز اعلام شده است كه بر اساس آن مراكز تحقيقاتي گوارش و كبد از دانشگاه علوم پزشكي بقية الله، رشد و تكامل كودكان از دانشگاه علوم پزشكي تهران و تروما از دانشگاه علوم پزشكي بقية الله در رديف هاي اول تا سوم قرار گرفتند. در اين گروه 62 مركز تحقيقاتي مورد ارزشيابي قرار گرفتند.
......................................................................................
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقات علوم پزشكي باليني فاقد رديف مستقل بودجه با كمتر از يكسال سابقه فعاليت
مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي باليني كه فاقد رديف مستقل بودجه اند و كمتر از يك سال است كه فعاليت تحقيقاتي داشته اند نيز ارزشيابي شد كه بر اين اساس سه مركز تحقيقاتي چشم پزشكي نور از بيمارستان چشم پزشكي نور، مادر، جنين و نوزاد از دانشگاه علوم پزشكي تهران، اكوكارديوگرافي از مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب شهيد رجايي توانسته اند رده هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دهند. در اين گروه 17 مركز رتبه بندي شده اند.

اعلام نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پايه پزشكي (بيومديكال)
........................................................................................
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور در گروه علوم پايه پزشكي نيز بر اساس شاخص هايي از جمله توليد دانش، ظرفيت سازي و طرح هاي تحقيقاتي اين مراكز اعلام شده است.
بر اساس ارزشيابي سال 88 مراكز تحقيقاتي علوم پايه پزشكي داراي رديف مستقل بودجه، مركز تحقيقاتي علوم كاربردي دارويي از دانشگاه علوم پزشكي تبريز رتبه اول با امتياز 4918.8، مركز تحقيقاتي علوم سلولي رويان از جهاددانشگاهي رتبه دوم با امتياز 4874.5 و مركز تحقيقاتي علوم دارويي از دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه سوم با امتياز 4506.6 كسب كرده اند.

نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پايه پزشكي داراي رديف مستقل بودجه
....................................................................................................
بر اساس اعلام وزارت بهداشت مراكز تحقيقاتي علوم اعصاب از شهيد بهشتي، واكسن و سرم سازي رازي از وزارت جهاد كشاورزي، ژنتيك از علوم بهزيستي و توانبخشي، علوم و تكنولوژي در پزشكي از تهران، علوم دارويي از مشهد، بيولوژي و بيوتكنولوژي توليد مثل و نازايي از جهاد دانشگاهي، علوم اعصاب از كرمان، مطالعات سرطان شناسي از شيراز، ايمونولوژي از مشهد، گياهان دارويي از جهاد دانشگاهي، مطالعه تاريخ پزشكي و طب اسلامي و مكمل از ايران در رتبه هاي چهارم تا چهاردهم قرار گرفتند.

نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي علوم پايه پزشكي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از 3 سال سابقه فعاليت
...........................................................................................................................................
وزارت بهداشت همچنين نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقات علوم پايه پزشكي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از 3 سال سابقه فعاليت را اعلام كرد كه بر اين اساس مراكز تحقيقاتي ريز فناوري دارويي از دانشگاه علوم پزشكي تبريز، ريزفناوري پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران و پژوهشكده خون از سازمان انتقال خون رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. در اين گروه 34 مركز تحقيقاتي مورد ارزشيابي و رتبه بندي قرار گرفتند.
..........................................................................................................
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقات علوم پايه پزشكي فاقد رديف مستقل بودجه با كمتر از 3 سال سابقه فعاليت
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقات علوم پايه پزشكي فاقد رديف مستقل بودجه با كمتر از 3 سال سابقه فعاليت نيز از سوي وزارت بهداشت اعلام شد كه بر اساس آن مراكز تحقيقاتي پژوهشكده توليد مثل از جهاد دانشگاهي، پژوهشهاي سلامت مبتني بر مشاركت جامعه از علوم پزشكي تهران و زيست فناوري از دانشگاه علوم پزشكي تبريز توانسته اند رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقات علوم پايه پزشكي فاقد رديف مستقل بودجه با كمتر از يكسال سابقه فعاليت
.............................................................................................................................................
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقات علوم پايه پزشكي فاقد رديف مستقل بودجه با كمتر از يكسال سابقه فعاليت از وزارت بهداشت اعلام و بر اساس آن، مراكز تحقيقاتي ارتقاي سلامت از دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، ويروس شناسي از شهيد بهشتي و سلولي و مولكولي از دانشگاه علوم پزشكي اهواز رتبه هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.80519s, 18q