اگر از تب کریمه کنگو نگرانید این فیلم را تا انتها ببینید

1.67605s, 19q