دوازدهمین مانور زلزله و ایمنی به طور همزمان در مدارس کشور آغاز شد.

4.86139s, 18q