عکس/دکتر حافظی:تهدیدم کردند از صحنه مدیرت نظام سلامت حذف خواهم شد!

7.57025s, 18q