نمودار /شاخص ترافیک تهران در بین شهرهای منتخب جهان

1.56625s, 19q