عکس/تجمع مردم اهواز در مخالفت با انتقال آب کارون

2.29733s, 18q