کاریکاتور/ وزیر کار در حال هل دادن حقوق کارگران!

2.99521s, 19q