دعا در افزایش سلامت معنوی بیماران سرطانی موثر است

۱۳۸۹/۱۲/۰۸ - ۱۱:۱۱ - کد خبر: 24912
دعا در افزایش سلامت معنوی بیماران سرطانی موثر است
سلامت نیوز : بر اساس نتایج تحقیقات یك پژوهش، خواندن ادعیه می‌تواند راه و روش موثری در جهت بهبود و افزایش سلامت معنوی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی شود.

به گزارش  فارس ، بسیاری از اندیشمندان معاصر غربی تاكید می‌كنند كه مشكل انسان معاصر اساساً نیاز به دین و ارزش‌های معنوی است زیرا ایمان به خدا نوعی قدرت معنوی به انسان می‌بخشد كه او را در تحمل سختی‌ها كمك می‌كند و نگرانی و اضطراب را دور می‌سازد و قرائت دعا می‌تواند به عنوان یك نوع درمان تسكینی، محركی برای ایجاد پاسخ‌های فیزیولوژیك و سایكولوژیك در بیمار باشد.

در مطالعه حاضر اثر دعا بر روی سلامت معنوی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بررسی شده است.

این مطالعه نیمه تجربی بوده و با حجم نمونه 40 نفر و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شده است، همچنین با استفاده از پرسشنامه دموگرافیك، ویژگی‌های فردی واحد‌های پژوهش نیز مشخص شده است.

در گروه آزمون به مدت 6 هفته روزانه 30 دقیقه دعا خوانده و گوش داده شد كه یك هفته پس از اتمام مداخله مجدداً تمام واحد‌های پژوهش‌ معیار سلامت معنوی را كامل كردند، سپس نتایج قبل و بعد از مداخله توسط نرم افزار spss و آزمون آماری "تی زوج، تی " مستقل و "كی دو " با هم مقایسه شده است.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد كه میانگین نمره سلامت معنوی گروه‌های آزمون و شاهد قبل از اجرای مداخله به ترتیب 05/7569/ _4، پس از اجرای مداخله به ترتیب 78/6 _ 101/05 بوده است كه براساس پرسشنامه سلامت معنوی آلیسون _ پولوتزین شامل 20 سوال بود كه 10 سوال آن سلامت وجودی و 10 سوال آن سلامت مذهبی را می‌سنجید.

نمره سلامت معنوی جمع این دو زیر گروه نیز كه دامنه آن بین 120 _ 20 در نظر گرفته شد (مقایسه نمره سلامت معنوی قبل و بعد از مداخله نشان می‌دهد كه میانگین نمره سلامت معنوی گروه آزمون به طور معنی ‌داری افزایش یافته است اما تفاوت معنی‌داری بین میانگین نمره سلامت معنوی قبل و بعد از مداخله در گروه شاهد دیده نشد.

با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد كه خواندن ادعیه می‌تواند راه و روش موثری در جهت بهبود و افزایش سلامت معنوی بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی باشد.

این پژوهش توسط اساتیدی از جمله زهرا دهقانی، منصوره نیكو گفتار، مهناز فراهانی و محمد كاظم نائینی از داشگاه آزاد اسلامی صورت پذیرفته است.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.74865s, 18q