ببینید: مردم صدای کرونا را در آوردند!

0.69469s, 19q