5 راﻫﮑﺎری ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

۱۳۹۰/۰۴/۰۵ - ۱۱:۳۷ - کد خبر: 29617
5 راﻫﮑﺎری ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ   
- دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و در ﻃﻮل آﻣﺎده ﺳﺎزی آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.
- ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.
- ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و وﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
- آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ( و ﻣﺤﻞ ﻃﺒﺦ و آﻣﺪه ﺳﺎزی ﻏﺬا) را از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﺸﺮات، ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 
ﺟﺪا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه  
- ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم، ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺧﺎم را از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دور ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
- وﺳﺎﺋﻞ آﺷﭙﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎﻗﻮ و ﺗﺨﺘﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮی ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را ﺑﺮای
ﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.
- ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﻇﺮف ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم و
ﭘﺨﺘﻪ در ﯾﮏ ﻇﺮف ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
   
ﭘﺨﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺬا   
- ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﺷﺖ، ﻣﺎﮐﯿﺎن، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﭙﺰﯾﺪ.
- ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮپ و ﺧﻮرﺷﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی آن از 70 درﺟﻪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺒﻮدن و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن آب ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻣﺎی ﻏﺬا از دﻣﺎﺳﻨﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
- در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ازﻏﺬاﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﺬا را در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.    
- ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را در ﺑﯿﺮون از ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از 2 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
- در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زود ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ، را در ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
- ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﯿﺶ از ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻣﻼ داغ ( ﺑﯿﺶ از 60 درﺟﻪ) ﮐﻨﯿﺪ.
- ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺣﺘﯽ در ﻓﺮﯾﺰر ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ. - ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺦ زده (ﻓﺮﯾﺰ ﺷﺪه ) را در دﻣﺎی اﺗﺎق ﮔﺮم ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ.

از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎم ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.    
- از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
- از دﺳﺘﻔﺮوش ﻫﺎی دوره ﮔﺮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﮑﻨﯿﺪ.
- در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ آﻧﺮا ﺧﻮب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
- ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.( 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد)
- ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف  آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.69815s, 18q