افزایش مقاومت آنتی بیوتیكی میكرو ارگانسیم ها به بیش از 60 درصد رسیده است

۱۳۹۰/۰۵/۰۵ - ۱۱:۴۶ - کد خبر: 30848
سلامت نیوز : نتایج یك تحقیق در كشورمان نشان داد كه مقاومت آنتی بیوتیكی میكرو ارگانسیم های جدا شده از خون بیماران بستری در بخش های عفونی، افزایش قابل توجهی یافته و در برخی از مواد به بیش از 60 درصد رسیده است.
حسین خلیلی عضو گروه داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشكی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: باكتری های شایع و الگوی مقاومت آنها در مناطق مختلف، متفاوت بوده و دانستن این تفاوت ها در روند درمان عفونت ها بسیار تاثیرگذار است.

وی با بیان اینكه براساس مطالعات اخیر الگوی آنتی بیوتیكی گونه های مختلف باكتریایی در حال تغییر است، تاكید كرد: نتایج یك تحقیق در كشورمان نشان داد كه مقاومت آنتی بیوتیكی میكرو ارگانسیم های جدا شده از خون بیماران بستری در بخش های عفونی، افزایش قابل توجهی یافته و در برخی از موارد به بیش از 60 درصد رسیده است.

خلیلی گفت: براساس این تحقیق شایعترین میكرو ارگانسیم جدا شده گونه های آنترو باكتر حدود 5/25 درصد بوده و پس از آن به ترتیب گونه های استافیلو كوك اورئوس، استرپتوكوك، آسینتو باكتر، سودو موناس، كلبسیلا واشریشیاكلی قرار داشتند.

وی یادآور شد: مقاومت گونه های استافلوكوك اورئوس به آنتی بیوتیك های اكساسیلین، اریترومایسین و كلیندامایسین به ترتیب 62 ،44 ، 47 درصد گزارش شده درحالیكه كلیه این گونه ها به وانكومایسین حساس بودند.

خلیلی افزود: در مورد سودوموناس 81 درصد نمونه ها به سفتازیدیم و 13 درصد 33 درصد آنها به ترتیب نسبت به آمیكاسین و خبتامایسین مقاوم بودند، در حالیكه تمام نمونه ها به ایمنی پنم حساس بوده اند.

وی با اشاره به اینك گونه های كلبسیلا، اشریشیاكلی و آنترو باكتر به آنتی بیوتیك اپمی پنم حساس بودند، تاكید كرد: این سه گونه باكتریایی نسبت به آنتی بیوتیك سفتازیدیم به ترتیب 25 ،50 ،23 درصد مقاوم بودند.

خلیلی گفت: مقاومت آسنتوباكتر نسبت به سفتریاكسون، جنتاما یسین، آمیكاسین، سیپروفلوكساسین و سفتازیدیم بیش از 50 درصد مشاهده شد درحالیكه برای ایمی پنم حدود 17 درصد گزارش شد.

عضو گروه دارو سازی دانشگاه علوم پزشكی تهران یادآور شد: این مطالعه نشان داد كه شایعترین میكرو ارگانسیم جدا شده از نمونه های خونی در بخش عفونی، آنتروباكتر بوده كه میزان مقاومت آن به اكثر آنتی بیوتیك ها كمتر از 25 درصد است.

وی با بیان اینكه در مورد گونه های آسینتو باكتر مقاومت به اكثر آنتی بیوتیك ها به جز اپمی پنم بیش از 50 درصد است، خاطرنشان كرد: همچنین مشخص شد كه بیش از 60 درصد از گونه های استافیلوكوك اورئوس به عنوان یكی از مهمترین میكرو ارگانسیم ها، از نوع mrsa است
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
7.71255s, 18q