یافته های تازه‌از لزوم مصرف ويتامين D

۱۳۹۰/۱۰/۱۰ - ۲۲:۳۴ - کد خبر: 39313
سلامت نیوز: جامعه‌ي پزشکي نيز مانند هر جامعه‌ي ديگر است، يک روز خبر از امنيت کامل مصرف فلان دارو مي‌دهد و روزي ديگر متناقض آن سخن مي‌گويد و مانند مد شدن مصرف چاي سبز، اکنون مدتي است که در همه‌ي نشريات پزشکي سخن از کلسيم و ويتامينD است. تاکنون در مورد مهار کننده‌هاي Cox2، استاتين‌ها، داروهاي فشارخون ARB، داروهاي آنتي‌ديابتي از دسته‌ي گليتازون‌، کلسيم، گلوکوزامين و ويتامينD در اين نشريه مقالاتي از اين دست انتشار يافته است.
در مقاله‌ي حاضر چهار بررسي انجام شده در زمينه‌ي ويتامين D را گرد آورده‌ايم.
کمبود ويتامينD در جمعيت آمريکا به فراواني ديده مي‌شود و کمبود ويتامينD در کودکان آمريکايي و به ويژه‌ در سياهپوستان فراوان است.


طي دو گزارش آگاهي درمورد کمبود ويتامينD در کودکان و نوجوانان افزايش يافته است:
محققان در يک مرکز طبي کودکان در واشنگتن DC، وضعيت ويتامين D را در 92 کودک سياهپوست اندازه‌گيري کردند (سن متوسط 11سال) که توسط پزشک داراي تشخيص آسم بودند و نيز اين اندازه‌گيري در21 کودک انجام شد که به آسم مبتلا نبودند (سن متوسط 7 سال). کودکان سياه پوست مبتلا به آسم به احتمال قابل توجه‌تر داراي کمبود تراز ويتامينD (تراز 25-هيدروکسي ويتامينD کمتر از 20 نانوگرم در ميلي‌ليتر) نسبت به کودکان سياهپوست بدون آسم بودند (54 در برابر 5%).
محققان در جورجيا وضعيت ويتامينD را در 559 نوجوان مورد بررسي قرار داده‌اند (سن متوسط 16 سال، 45% سياه).

فراواني کلي کمبود ويتامينD (کمتر از 20 نانوگرم در ميلي‌ليتر) برابر 29% بود. بدون توجه به فصل زمان انجام آزمايش خون، کمبود ويتامينD و پائين‌بودن تراز آن به طور قابل توجه در نوجوانان سياهپوست بيش از نوجوانان سفيد پوست ديده مي‌شد. در هيچ ‌يک از سفيد پوستان کمبود شديد (کمتر از10 نانوگرم در ميلي ليتر) ديده نمي‌شد ولي 5/11% سياه پوستان به کمبود شديد دچار بودند (همراه کمبود شديد که اساساً در زمستان ديده مي‌شد). تراز ويتامينD نسبت معکوس با تمام اندازه‌هاي چاقي داشت و مستقل از سن، جنس، نژاد و فصل بود.

رابطه‌ي ميان کمبود ويتامينD و آسم در اين بررسي موافق و سازگار با بررسي‌هاي ديگري است که طي آنها تراز ويتامينD در کودکان رابطه‌ي معکوس با مقدار آلرژي و وخامت آسم داشته است.

اما به وجود بررسي مداخله‌يي در کودکان و ارتباط بهبود وضعيت ويتامينD با پيامدهاي بهتر سلامت آگاه نيستيم.
تا زماني که اين اطلاعات حاصل شود، کلينيسين بايد بيمار را تشويق به مصرف ويتامينD نمايد (بنا به توصيه‌ آکادمي طب اطفال آمريکا روزانه 400 واحد بين‌المللي). همچنين اندازه‌گيري روتين تراز ويتامين D در کودکان و نوجوانان توصيه نمي‌شود.

داده‌هاي قوي در مورد همراهي ميان وضعيت ويتامينD و احتمال دراز مدت شکستگي با شگفتي پراکنده ‌است.

طي يک بررسي همنواي جمعيت بنياد در سوئد، پژوهشگران تراز 25-هيدروکسي ويتامينD را در 1194 مرد سالمند (سن متوسط 71 سال) با استفاده از روش طلاي استاندارد (کروماتوگرافي مايع با فشاربالا، اسپکترومتري جرمي) سنجيده و بيماران را به طور متوسط 11 سال پيگيري کردند.
در طول دوره‌ي پيگيري، 26% شرکت کنندگان دچار شکستگي‌ بودند. احتمال شکستگي در هر تراز ويتامينD که پائين‌تر از 16 نانوگرم در ميلي‌ليتر بود ديده مي‌شد.
احتمال شکستگي‌ در مرداني که داراي تراز ويتامينD کمتر از 16 نانوگرم در ميلي‌ليتر بودند افزايش يافته بود ولي فقط 5% مردان در اين دسته قرار مي‌گرفتند و فقط 3% تمامي موارد شکستگي را بالقوه به تراز کمتر از 16 نانوگرم در ميلي‌ليتر اسناد مي‌دادند.
در آن عده که تراز ويتامينD کمتر از 16 نانوگرم در ميلي‌ليتر داشتند احتمال سقوط افزايش نيافته بود.

قدرت اين بررسي در استفاده از سنجش طلاي استاندارد ويتامين D و پيگيري نسبتاً طولاني آن نهفته است.
حداقل در ميان مردان سالمند سوئدي، کمبود ويتامين D علت اساسي شکستگي‌ به حساب نمي‌آيد. افزون بر اين، نتايج کارآزمايي‌هاي غيرانتخابي شده‌ي تجويز مکمل ويتامين D براي پيشگيري از شکستگي ‌ناموافق بوده است.
اين بررسي، همراه ساير بررسي‌هاي مشاهده‌يي شکستگي ‌و داده‌هاي مربوط به رابطه‌ي ميان وضعيت ويتامين D، تراکم استخوان و بازيافت استخوان حاکي از آن است که تراز حدود 20 نانوگرم در ميلي‌ليتر ويتامين D، آستانه‌‌ي قابل قبول «سلامت استخوان» است.

انجمن آندوکرينولوژي درمورد کمبود ويتامينD، يک رهنمود عملي انتشار داده است و در خلاصه‌ي زير بخشهايي از اين رهنمود ذکر خواهد شدکه در طب بزرگسالان اهميت دارد و مطالب مربوط به اطفال به دنبال آن خواهد آمد.

نکات کليدي اين رهنمود به قرار زير است:
غربالگري کمبود ويتامينD در سطح جامعه توصيه نمي‌شود زيرا مدارکي مبني بر حمايت از غربالگري وجود ندارد. اما در بزرگسالاني که در معرض خطر بالاي کمبود هستند مثل افراد دچار پوکي استخوان، چاقي يا سابقه‌ي سقوط، بايد غربالگري انجام شود.
بنا به تعريف کمبود ويتامينD عبارت است از تراز کمتر از 20 نانوگرم در ميلي‌ليتر 25-هيدروکسي ويتامين D.اما سنجش‌هاي سرم کاملاً نتايج متغير به دست داده است.

دريافت توصيه شده از طريق جيره‌ي غذايي براي بزرگسالان حداقل600 واحد بين‌المللي در روز است (800 واحد براي افراد بيش از 70 سال). اما بعضي بالغان در معرض خطر ممکن است به بيش از 1500 واحد بين‌المللي نيازمند باشند. به طور طبيعي، تعداد غذاهايي که حاوي مقدار ويتامينD اساسي باشند اندک است و بسياري از بزرگسالان از غذاهاي تقويت شده با ويتامينD کمتر استفاده مي‌کنند و براي حفظ کفايت ويتامينD به قدر کافي در معرض آفتاب قرار نمي‌گيرند. سياهپوستان و سايرافراد تيره‌پوست بيش از سفيد پوستان در معرض خطر کمبود هستند.
به عنوان مکمل، مصرف ويتامينD2 (ارگوکلسيفرول) و ويتامينD3 (کله کلسيفرول) قابل قبول است.
درمان کمبود ويتامينD اصولاًبه علت اسکلتي توصيه مي‌شود: و نيز مدارک حاکي از آن است که درمان سبب کاهش ميزان بروزسقوط دربالغان سالمند مي‌گردد. به عکس، اسناد مبني برپيشگيري از بيماري قلب وعروق وکاهش مرگ ومير يا بهبود عمومي کيفيت زندگي با اين درمان وجودندارد.

از آنجا که بسياري از کلينيسين‌ها به طور معمول اين روزها تراز ويتامين D را مورد بررسي قرار مي‌دهند، رد غربالگري جمعيت در اين رهنمود شايد براي کلينيسين‌ها نقطه‌ي کليدي باشد.
متأسفانه در بالغاني با خطر متوسط، در اين رهنمود به وضوح گفته نشده است که آيا بايد مکمل روزانه (600 تا 800 واحد) را براي همه توصيه کرد يا بايد پس از ارزيابي هر مورد و با توجه به تماس با آفتاب و استفاده از اين ويتامين در رژيم‌ غذايي، تجويز صورت گيرد.
خلاصه‌ي رهنمود در مورد کودکان به قرار زير است:
غربالگري کمبود ويتامينD فقط براي افراد پرخطر توصيه مي‌شود. اما، اين خطر در جمعيت کودکان به درستي تعريف نشده است. عوامل خطرساز کمبود ويتامينD در کودکان شامل است بر تغذيه‌ از شيرمادر بدون تجويز مکمل ويتامين D، پيگمانتاسيون تيره‌ي پوست و کمبود ويتامينD در مادر.
بنا به تعريف کمبودبودن ويتامينD عبارت است از پائين‌تراز 20 نانوگرم در ميلي‌ليتر 25 هيدروکسي ويتامينD در سرم. اين تعريف با گزارش سال 2011 انستيتوي طب موافق است.
شيرخواران (1 تا 12ماهه) به حداقل400 واحد بين‌المللي ويتامين D در روز نياز دارند.
کودکان (1 تا 18 ساله) به 600 واحد بين‌المللي ويتامينD در روز نيازمندند.
شيرخواران و کودکان دچار کمبود ويتامينD بايد روزانه 2000 واحد بين‌المللي ويتامينD2 يا D3 يا 50.000 واحد بين‌المللي ويتامينD2 يا ويتامينD3 يک بار در هفته تا 6 ماه دريافت دارند.
به رغم مجموعه‌ي مقالات اخير درمورد ويتامينD و ارتباط ظاهري ميان کمبود ويتامينD و بسياري از بيماري‌ها، تنها تغيير بنيادين در توصيه‌ ويتامين‌D در جمعيت اطفال افزايش ميزان نياز از 400 به 600 واحد در کودکان بالاي 1 سال است.
غربالگري کمبود ويتامين D در گستره‌ي جمعيت توصيه نشده است.

منبع:هفته نامه پزشکی امروز
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.23416s, 18q