مدیرکل بهداشت، درمان و اموربیمه کمیته امداد امام خمینی(ره):

ارائه سبد غذایی به 50 هزار کودک نیازمند/200هزار کودک نیازمند مبتلا به سوء تغذیه هستند

۱۳۹۱/۱۰/۰۸ - ۱۱:۴۰ - کد خبر: 63788
سلامت نیوز: مدیرکل بهداشت، درمان و اموربیمه کمیته امداد امام خمینی گفت: کمیته امداد درصدد ارائه سبدهای غذایی به 50 هزار کودک نیازمند است.

ناصر ایروانی منش در گفت و گو با پانا، اظهار کرد: به منظور رفع سوء تغذیه کودکان و پیشگیری از مشکلات ناشی از آن در برنامه ای مشترک، کمیته امداد و وزارت بهداشت درصدد ارائه 50 هزار سبد غذایی به کودکان نیازمند هستند.

200هزار کودک نیازمند مبتلا به سوء تغذیه هستند


وی ادامه داد: بر اساس آمار تهیه شده در حال حاضر200هزار کودک نیازمند که مبتلا به سوء تغذیه هستند در کشور شناسایی شده اند که در صورت تامین اعتبار کمیته امداد آماده اجرای این طرح است.

مدیرکل بهداشت، درمان و اموربیمه کمیته امداد امام خمینی تصریح کرد: باید توجه داشت که تغذیه کودکان در رشد جسمی و ذهنی آن ها حائز اهمیت است و این طرح باید در اولویت ها قرار گیرد.

12هزار بیمار صعب العلاج نیازمند تحت پوشش کمیته امداد هستند


ایروانی منش خاطرنشان کرد: همچنین کمیته امداد طرح تامین هزینه سبد غذایی برای بیماران صعب العلاج را نیز در دستور کار دارد و در حال حاضر 12هزار بیمار صعب العلاج نیازمند تحت پوشش کمیته امداد هستند که از این تعداد پنج هزار و 800نفر به دلیل داشتن شرایط سخت تر در اولویت این طرح قرار گرفته و این سبدهای غذایی خانوار به این افراد تعلق می گیرد.

200هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند


وی یادآور شد: با کمک سازمان هدفمندی یارانه ها و از محل درآمد آن سازمان تا پایان امسال 200هزار نفر از زنان سرپرست خانوار این نهاد زیرپوشش بیمه های اجتماعی قرار خواهند گرفت و بخشی از سرانه بیمه زنان سرپرست خانوار توسط سازمان هدفمندی یارانه و مابقی آن را کمیته امداد پرداخت می کند.

به گفته مدیرکل بهداشت، درمان و اموربیمه کمیته امداد امام خمینی، 54 هزار نفر از مجریان طرح های خود کفایی زیرپوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته اند که کل سرانه آن را کمیته امداد پرداخت می کند.

ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را دارد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﺷﺎﻏﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻨﺪ. درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 850 ھﺰار ﺧﺎﻧﻮاده دارای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻧﮫﺎد ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺎنﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وظﯿﻔﻪ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
4.2212s, 18q