افزایش 24درصدی اختلالات کروموزومی نوزدان به دلیل آلودگی هوا

۱۳۹۱/۱۰/۲۴ - ۱۴:۲۹ - کد خبر: 64971
سلامت نیوز : متاسفانه آلودگی هوای تهران دیگر بخشی جدانشدنی از پایتخت شده است و انگار دیگر شهروندان تهرانی نیز به ناچار عادت کرده اند در هوای آلوده تنفس کنند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا ؛ مسئولان حوزه های مختلف نیز دائم با مقصر جلوه دادن یکدیگر از اجرای مسئولیت های خود سر باز می زنند و گره آلودگی هوای پایتخت را کورتر می کنند.

افزایش سقط جنین و اختلالات ژنتیکی بر اثر آلودگی هوا

در این میان بحث سلامتی جامعه به کلی نادیده انگاشته می شود و گزارش ها حاکی از آمار افزایش سقط جنین و اختلالات ژنتیکی بر اثر آلودگی هوا است و از یک سو بسته های حمایتی در راستای افزایش جمعیت و زاد و ولد تهیه می شود و از سوی دیگر آلودگی هوا سبب افزایش آمار سقط جنین و تولد نوزادانی با نقص مادرزادی شده است و این در حالی است که مسئولان چاره ای در این خصوص نمی اندیشند.

میزان فلزات سنگین آزاد در هوای تهران با آلودگی هوا پس از بمباران برابری می کند

در همین راستا، دکتر سعید دستگیری در خصوص تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادان معلول به پانا می گوید: بررسی ها نشان می دهد که میزان آلودگی هوای تهران از نظر فلزات سنگین،  همچون میزان بمباران ها است و غلظت فلزات سنگین در هوای پایتخت با میزان فلزات سنگین آزاد شده در هوا پس از بمباران برابری می کند.

وی ادامه می دهد: فاکتورهای مختلفی در بروز اختلالات کروموزومی و بیماری ها و معلولیت های مادرزادی دخیل است که از آن جمله می توان به  عوامل محیطی اشاره کرد و آلودگی هوا و پارازیت ها و امواج و اشعه ها نیز در این گروه قرار می گیرند.

آلودگی هوا سبب افزایش 30درصدی نوزادان عقب مانده ذهنی می شود

این استاد دانشگاه تصریح می کند : آمارها نشانگر این مسئله هستند که مواجه با آلاینده هایی موجود در هوا همچون سرب و آرسنیک و دیگر فلزات سنگین و نیز در معرض اشعه و پارازیت قرار گرفتن تا 30 برابر خطر تولد نوزاد معلول و عقب مانده ذهنی را افزایش می دهد و این زنگ خطری است برای شهروندان پایتخت که هر روزه در معرض این آلودگی های محیطی قرار دارند.

به گفته دکتر دستگیری سه ماهه پیش از بارداری، سه ماهه اول و سه ماهه دوم  از زمان های طلایی به شمار می روند که مراقبت ها باید در بالاترین سطح خود صورت گیرند.

این متخصص بیماری های مادرزادی می افزاید: آلودگی هوا در مادران باردار منجر به سرطان و در جنین منجر به نقص های مادرزادی و اختلالات ژنتیکی می شود و از این رو بحث پیشگیری بسیار حائز اهمیت است.

افزایش 24درصدی اختلالات کروموزومی نوزدان به دلیل آلودگی هوا

وی تاکید می کند: به طور معمول از هر هزار تولد، دو نوزاد در ایران مبتلا به اختلالات کروموزومی هستند که با افزایش آلودگی هوا این میزان به 24 درصد افزایش می یابد. در واقع می توان گفت آمار تولد نوزادان با نقص ژنتیکی با پدر و مادر کاملا سالم افزایش یافته است که منشا همه این ها آلودگی هوا است.

این محقق اپیدمیولوژی خاطرنشان کرد: در تحقیقی که به تازگی انجام داده ایم آمارهایی به دست آمده که حاکی از این است که در کشور یک مورد از هر سه مورد اختلالات ژنتیکی مادرزادی ناشی از آلودگی هوا و  پارازیت های موجود است  و همچنین این آلودگی های محیطی تا 30درصد خطر سقط جنین را در کشور افزایش داده است.

با این وجود هنوز هم برخی بر این باورند که آلودگی هوا و فلزات سنگین موجود در هوا نمی تواند بر روند سقط جنین و جهش های ژنتیکی مادرزادی تاثیر گذار باشد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرزاده نیز در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان به پانا می گوید: اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﺑﮫﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ دھﻨﺪ.

وی اداﻣﻪ می دهد: ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺎدرزادی در ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان و ﯾﺎ ﺟﮫﺶ ھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﺧﺘﻼﻻت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را ﺗﻨﮫﺎ زاﺋﯿﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا داﻧﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﯿﺪرزاده ﺧﺎطﺮﻧﺸﺎن می کند:ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق ھﻮای آﻟﻮده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻌﺪ از ﭼﮫﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻟﻮدﮔﯽ ھﻮا را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم داون ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺎدرزادی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺬر ﻧﺴﻞ ھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ.

در نهایت آنچه که مشخص است این است که نمی توان منکر تاثیرات مخرب آلودگی هوا و پارازیت های موجود در هوا بر باروری ها، رشد جنین و  تولد نوزادان معلول شد و این مسائل باید با بی طرفی و نگاهی روشن و برگرفته از آگاهی های پزشکی مورد بررسی قرار گیرد و نپسندیم که با ارائه آمار ناصحیح به اصطلاح بخواهیم جامعه را از نگرانی دور کنیم.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
نظرات
عبدالله مختاري
باسلام خدمت تمام عزيزان وخسته نباشي متاسفانه بعد2سال بچه دارشديم که تو13ماهکي باآزمايش وسونوگرافي مشخص شده که جنين دچاراختلالات کروموزني هستش لطفاراهنمايم کند که چيکارکنيم باتشکر
0.50253s, 19q