بیماری های عضلانی , اسکلتی مشمول معافیت سربازی

۱۳۹۱/۱۱/۱۳ - ۱۰:۱۴ - کد خبر: 66368
سلامت نیوز: ماده 36: مشمولان مبتلاء به بیماریهای استخوانها(اسكلت) با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلاء می‌باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند1- انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اكتسابی:
الف) در اشكال شدید و ناتوان كننده معاف دائم.
(1) انحرافات جانبی مادرزادی و اكتسابی ستون فقرات (اسكولیوز بیش از 30 درجه معاف دائم)
(2) جبران نشده و یا منجر به تغییر شكل قفسه صدری شده باشد معاف دائم.
(3) كیفوز شدید بیش از 70درصد معاف دائم.
ب) در  اشكال خفیف (انحرافات جانبی مادرزادی و اكتسابی ستون فقرات كمتر از 20درجه) معاف از رزم

بند2- اسپینابیفیدا اكولتا، ساكرالیزاسیون، لومباریزاسیون خدمات غیر رزمی.
بند3- هر گونه اعمال جراحی (استخوانی) ستون فقرات معاف دائم.
بند4- شكستگی‌های قدیمی حفره كوتیل (استابولوم) چنانچه با تغییر شكل حفره و یا عارضه دیگر مفصلی همراه باشد معاف دائم.
بند5- نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت-معاف دائم.
بند6-شكستگی‌های لگن:
الف) نوع مالگین معاف دائم.
ب) نوع Open Book معاف از رزم.

بند7- بیماری شوئرمان خدمات غیررزمی.
بند8- استئومیلیت:
الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ب) عفونتهای سخت حاد و عفونتهایی كه علیرغم 6ماه درمان بهبود نیافته و منجر به تغییر شكل استخوان یا ترشح مكرر باشد معاف دائم.

بند9- تومورهای استخوانی خوش خیم:
الف) تومورهای استخوانی متعدد و یا با ایجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.
ب) تومورهای داخل استخوانی منفرد بدون عارضه خدمات غیررزمی.

بند10- كیستهای استخوانی:
الف)كیستهای بزرگ با خطر شكستگی یا به اندازه بیش ازقطر استخوان معاف دائم.
ب) كیستهای كوچك و بدون عارضه خدمات غیررزمی.

بند11- شكستگی‌ها:
الف) شكستگی‌های استخوانهای بلند كه منجر به نصب پیچ و پلاك و یا كونچر شده باشد و یا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش‌ماه از عمل گذشته باشد، شش‌ماه معاف موقت.
ب) شكستگی‌های جوش خورده‌ای كه با پیچ و پلاك، یا كونچر بوده و یا اختلال عملكرد ایجاد كرده باشد خدمات غیررزمی.
ج(شكستگی‌هایی كه پس از یكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ایجاد كرده باشد و یا در وضع نامناسب جوش خورده و اشكال عملی ایجاد نموده باشد معاف دائم.

بند12- قطع یا فقدان یكی از اندامها معاف دائم.
بند13- كوتاهی پا:
الف) كوتاهی بیش از 3/5سانتی متر معاف دائم (به استناد اسكنوگرام)
ب) كوتاهی از 5/1 تا 5/3 سانتی متر خدمات غیررزمی.

بند14- سینوویال كندروماتوزیس مفاصل همراه با اختلال عملی معاف دائم.
بند15- آنكیلوز كلیه مفاصل بزرگ (هانش،زانو،آرنج،شانه،مچ پا، مچ دست) معاف دائم).
بند16- محدودیت حركات مفاصل:
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.
ب) محدودیت حركات سایر مفاصل بزرگ در صورتی كه نیمی از حركات محدود شده باشد معاف دائم.
ج) در موارد خفیف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غیررزمی.
تبصره: در موارد مشكوك زیر بیهوشی اندازه گیری شود.

بند17- دررفتگی مكرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ (مستند به 2 رادیوگرافی در حال دررفتگی در بیمارستانهای ن.م و یا مورد وثوق(
عمل شده و نشده معاف دائم.
بند18-شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل كه مانع تمرینات نظامی باشد خدمات غیررزمی.

بند19-سندرم ایسكمیك ولكمن:
الف) در صورتیكه شدید و مانع خدمت باشد معاف دائم.
ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.

بند20- فقدان كامل شست (از مفصل ( M.C.P  و یا فقدان ارزش كاری آن در یك دست معاف دائم./
بند21- فقدان انگشتان دست:
الف) بیش از یك انگشت در یك دست معاف دائم.
ب) تا سه بند انگشت در یك دست خدمات غیررزمی.
توجه: در مورد انگشتان بصورت زیر عمل شود كه هر انگشت كامل یك و هر‌‌‌‌بند محسوب شود یعنی اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد
بیش از یك انگشت محسوب و معاف دائم می‌شود.

بند22-عوارضی كه مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتیلی و...
الف) در بیش از دو انگشت (مركب) معاف دائم.
تبصره: چنانچه یك انگشت قطع شده و انگشت دیگر همان دست بیش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد،معاف دائم.
ب) در دو انگشت (ساده) خدمات غیررزمی.

بند23-كوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یكدیگر در صورتیكه بیش از 5سانتیمتر باشد معاف دائم.
بند24-سینوستوز استخوانهای ساعد:
الف)در دو دست معاف دائم.
ب) در یك دست خدمات غیررزمی.

بند25- كوبیتوس واروس و والكوس:
الف) همراه با اختلال عملكرد یا ضایعه عصبی معاف دائم.
ب) بیش از 10 درجه انحراف خدمات غیررزمی.

بند26- كوكساپلانا و كوكساوارا،كوكساماكنا،كوكساوالكا معاف دائم.
بند27-پارگی منیسك زانو عمل شده یا نشده خدمات غیررزمی.
بند28-پارگی شدید و كامل رباطهای جانبی و متقاطع زانو كه باعث ناپایداری مفصل گردد:
الف) در مواردیكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.

ب) در موارد پارگی رباط ACL و PCL همراه با پارگی منیسك معاف دائم.
ج) در افراد جراحی شده همراه با اختلال عملی معاف دائم.
د) در نوع منفرد خدمات غیررزمی.
ه) در افراد جراحی شده بدون اختلاف عملی معاف از رزم.

بند 29- ژنووالگوم،ژنووارم،ژنوركورواتوم
الف) در موارد شدید (فاصله بین دو قوزك یا دوكوندیل بیش از 10 سانتی‌متر) معاف دائم.
ب) در موارد خفیف (فاصل بین دو قوزك یا دو كوندیل كمتر از 10 سانتی‌متر) خدمات غیررزمی.

بند30- صافی كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت (Rigid) و یا با تحدب شدید استخوانی و یا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.
بند 31- پارگی بهبود یافته تاندون آشیل معاف دائم.
بند 32- تغیر شكل اكتسابی یا مادرزادی استخوانهای تارس و متاتارس (هالوس والگوس شدید) خدمات غیررزمی.

بند 33- قطع انگشتان پا:
الف) قطع سه انگشت كامل از یك پا و یا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.
ب) قطع شست در یك پا خدمات غیررزمی.

بند34- اكی‌نیسم معاف دائم.
بند 35- اوریب بودن مفصل مچ پا:
الف)در موارد شدید معاف دائم.
ب) در موارد خفیف خدمات غیرزمی.

بند36- از بین رفتن قسمتی از استخوانهای كف پا یا هر نوع تغییرات استخوانی دیگری كه مانع انجام تمرینات نظامی باشد و یا در پوشیدن پوتین اشكال ایجاد نماید معاف دائم.
بند37- بیماریهای اسكلتی استخوانی نظیر
استئوژنس ایپرفكتا، آرتروكریبوزیس، سكلهای شدید ناشی از CP، پولیو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شدید معاف دائم.

بند38- استئوكوندریت دیسكانت زانو، هیپ و مچ پا معاف دائم.
بند 39- بیماریهای جوش نخوردگی اسكافوئید وكن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائم
منبع : www.police.ir
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.8916s, 18q