زلزله اصفهان ، زنگ خطری در جهت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد

۱۳۹۲/۰۲/۰۴ - ۱۲:۰۱ - کد خبر: 72209
سلامت نیوز: شفیعی ، مدیرکل استاندارد استان اصفهان ، گفت : زلزله ی بامداد امروز ، زنگ خطر و هشداری است بود در جهت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و رعایت استاندارد ها در همه ی ابعاد یک بنای مسکونی .

وی با اشاره به اینکه كیفیت مصالح ساختمانی یكی از عواملی است كه به همراه شرایط ساختگاهی ، طراحی ، اجراء ، نگهداری و تعمیر ، در دوام و آسیب‌ناپذیری ساختمانها نقش بسزایی دارد ، گفت : بررسی های علمی و مستند درخصوص زلزله ‌های رخ داده در ایران نشان می‌دهد كه بیش از 70 درصد از علل تخریب ساختمان ها در این زلزله ‌ها ، به استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد مربوط بوده است .

شفیعی با بیان این نکته که ﺗﺠﺮبه ی ﺗﻠﺦ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﺑﺮﺧﯽ نقاط ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهد ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺴﺘﺮده ، ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی را نیز ﺑﻪ همراه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، افزود : استاندارد سازه ها و ابنیه ی ساختمانی باید در دو جنبه رعایت شود اول استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و دوم ساخت و اجرای سازه ها با رعایت دستور العمل های استاندارد.

وی خاطر نشان ساخت : اگرچه داشتن مصالح ساختمانی استاندارد و قابل ‌قبول ، یكی از شرایط حتمی و لازم برای ساخت‌ و ساز كیفی است ، اما روی دیگر سكه ، نحوه استفاده از آن و نظارت و پیگیری برای استفاده از این مصالح در بناهاست كه در اجرا می بایست دقت بیشتری بعمل آید .

مدیرکل استاندارد استان اصفهان ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اهمیت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزی ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ : اﯾﺮان ﮐﺸﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰی اﺳﺖ و هر 10 ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻻی 7 رﯾﺸﺘﺮ در آن رخ ﻣﯽ دهد همچنین آمارها ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ تولید و استفاده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ با ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ بعضاً ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ و هر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ شاهد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

وی استفاده از مصالح بی‌كیفیت در ساخت ‌ وسازها را علاوه بر به خطر انداختن امنیت جانی ساكنان آنها ، عامل کسب سود مالی بیشتر برای پیمانكاران و سازندگان این پروژه ها برشمرد و گفت : جالب اینجاست که اینگونه مصالح آزادانه در بازار به فروش می‌رسد و گویا باید زلزله ی بم دیگری به وقوع بپیوندد تا تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سایر عوامل نظارتی این حوزه ، به اهمیت و نقش تاثیر گذار مصالح ساختمانی استاندارد در پیش گیری از خسارات زلزله واقف شوند .

شفیعی با ذکر این نکته که وضعیت تولید مصالح ساختمانی استاندارد در استان اصفهان نسبتاً مطلوب است، اﻓﺰود: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهمیت ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده 155 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر در ﭘﺮوژه های ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ شهروندان ( ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ) در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن مصالح ساختمانی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و همچنین اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی واحد های دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺑﺎ مشاهده هرگونه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ را جهت ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره سامانه تلفنی 1517 و یا شماره تماس 7-6819091 ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن اصفهان اﻃﻼع دهند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.89191s, 18q