دستورالعمل فعالیت کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ابلاغ شد

۱۳۸۶/۰۶/۳۱ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 7316
دستورالعمل فعالیت کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور ابلاغ شد

به گزارش مهر ، بر اساس این دستوالعمل به منظور رسیدگی به درخواست های واصل شده موضوع آیین نامه فوق و هماهنگی کلیه امور کمیته های مربوطه، دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور در سازمان های کار و امور اجتماعی استان ها، تشکیل و تمهیدات لازم برای فعالیت کمیته های فوق اعم از تنظیم دستور جلسات، دعوت از اعضا، انجام مکاتبات با طرف های ذی مدخل در پرونده ها و سایر امور جاریه اتخاذ می شود.همچنین تشکیل جلسات کمیته های بدوی منوط به معرفی رسمی اعضا از سوی مراجع ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل به دبیرخانه مربوطه است و در صورت وجود هر گونه ابهام در انتخاب افراد ، تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان ، ملاک عمل خواهد بود.

درتبصره 2 ماده 2 آیین نامه آمده است ، درصورت وجود هر گونه ابهام یا اختلاف یا لزوم استفسار در موضوع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور، کمیته های استانی موظف به کسب تکلیف از شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.

بر اساس تبصره سه ، در هر استان تنها یک کمیته بدوی و یک کیمته تجدید نظر وجود خواهد داشت، تبصره 4 این ماده امور مربوط به نقض آرای کمیته های استانی توسط دیوان  عدالت اداری و تبادل لوایح و ارسال دفاعیات را مستقیما به عهده کمیته های استانی از طریق دبیرخانه مربوطه گذاشته است.

این دستوراالعمل در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست متقاضیان تصریح کرده که کلیه افراد و متقاضیان بیمه شده تامین اجتماعی باید درخواست خود را در قالب فرم های شماره یک یا دو شخصا یا توسط نماینده قانونی خویش به اداره های کار وامور اجتماعی محل اشتغال یا مستقیما به دبیرخانه مربوطه در سازمان کار وامور اجتماعی استان تحویل دهند و رسید دریافت کنند. در تبصره ماده سه آمده است: دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور مکلف به اخذ و ثبت درخواست های ارائه شده و طرح آن  به ترتیب اولویت ثبت در هر یک از کمیته های بدونی و تجدید نظر است.

همچنین رای کمیته های بدوی حداکثر ظرف 15 روز اداری پس از ابلاغ در قالب فرم شماره چهار قابل تجدید نظر خواهی در کمیته تجدید نظر همان استان است در ضمن آرای کمیته های تجدید نظر لازم الاجرا است.

لازم به ذکر است که تصمیم  قطعی در کمیته های مذکور در خصوص تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل منوط به ارائه گزارش کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه و تبصره آن است. نظر کمیته های فوق الذکر نیز در ذیل فرم های عملکردی در محل تعیین شده درج و پس از امضای کلیه اعضای حاضر در جلسه فرم مذکور عینا طی فرم های شماره 3 و 5  برای بررسی و اقدامات بعدی تامین اجتماعی استان ارسال و رونوشت نامه نیز جهت اطلاع بیمه شده و کارفرما یا سایر افراد متقاضی فرستاده می شود.

همچنین کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی مکلفند در آرای صادره با توجه به مدارک و مستندات نوع گروه " الف " یا " ب " مشاغل سخت و زیان آور را مشخص کنند.

بر اساس ماده چهار این دستورالعمل ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لیست مراکز موضوع تبصره ماده ( 2) آیین نامه را در اختیار تمامی کمیته های بدوی و تجدید نظر استان ها قرار دهد و ماده پنج این دستورالعمل دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  و سازمان های کار و امور اجتماعی استان ها سراسر کشور را موظف کرده از طریق کارشناسان و بازرسان خود نسبت به اجرایی شدن تبصره ماده سه آیین نامه اقدام نمایند.

ماده 6 دستورالعمل اجرای نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور نیز بر این تاکید دارد که با توجه به صراحت ماده سه آیین نامه و تکلیف کارفرمایان در حذف صفت سخت و زیان آور بودن مشاغل کارگاه  ظرف مهلت مقرر ، دبیرخانه کمیته موظف است، تصمیم کمیته یا شورا به کارفرمایان ابلاغ و رونوشت آن را به اداره کل تامین اجتماعی استان و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اعلام نمایند.

شایان ذکر است ، در ماده هفت این دستوالعمل نیز آمده است، کلیه درخواست های واصله به کمیته های بدوی استانی که تا تاریخ 15 اردیبهشت سال 86 توسط کمیته های مذکور مورد بررسی واظهار نظر قرار نگرفته است، قابل طرح در کمیته های بدوی استانها با رعایت مفاد آیین نامه مذکور و این دستور العمل است و پرونده های تجدید نظر خواهی شده تا قبل از تاریخ فوق برابر روش و روال گذشته قابل طرح در شورای عالی حفاظت فنی است.
 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.44189s, 19q