كليه مدارس كشور براي نخستين بار پس ازارزيابي، صاحب ستاره سلامت مي‌شوند

۱۳۸۶/۰۷/۱۸ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 7775
كليه مدارس كشور براي نخستين بار پس ازارزيابي، صاحب ستاره سلامت مي‌شوند

مهندس مسلمي عقيلي، كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرنگار«بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از اهداف و سياست‌هاي كلان وزارت بهداشت را حفظ تامين و ارتقاء سطح سلامت جامعه عنوان و اظهار كرد: چون مدارس و دانش‌آموزان سنگ زيربناي هر جامعه‌اي محسوب مي‌شوند از اين رو به سلامت اين بخش از جامعه، توجه ويژه‌اي شده است.

وي در خصوص اجراي آزمايشي طرح استقرار سيستم مديريت سلامت توضيح داد: پس از انجام كار كارشناسي با امضاي يادداشت تفاهمي بين وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، اين طرح وارد فاز اجرايي شد.

كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي مركز سلامت محيط كار وزارت بهداشت با بيان اين كه بر اساس شاخص‌هاي تعيين شده از پنج استان و 6 دانشگاه علوم پزشكي كشور شامل، تهران، ايران، گلستان،‌ خراسان رضوي، بوشهر و اردبيل، 60 مدرسه در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه (انتفاعي و غير انتفاعي) در دو جنس دختر و پسر انتخاب شد، گفت: خط مشي كلان اين طرح به امضاي معاونين دو وزارتخانه بهداشت و آموزش و پرورش رسيد.

مهندس مسلمي عقيلي با تاكيد بر اين كه در سطح ساختار سازي، ‌كميته‌هاي راهبردي تشكيل شد،‌ افزود: اعضاي اين كميته در سطح كلان، مديران ارشد دو وزارتخانه بودند.

وي با اشاره به تدوين آيين نامه، تهيه دستورالعمل و چك ليست‌هاي ارزيابي مدارس، گفت: آيين نامه دستورالعملها و چك ليست‌ها به تصويب كميته راهبردي ستاد رسيد.

كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت به تشكيل تيم مميزي خارج ستادي بين دو وزارت بهداشت و آموزش و پرورش اشاره كرد و افزود: كليه شرح وظايف شوراي مدارس هم توسط كميته راهبردي پوشش داده ‌شد.

مهندس مسلمي عقيلي با بيان اين كه در اين طرح پيش بيني شده كه از مشاركت دانش‌آموزان و اوليا آنان استفاده شود، گفت: از نقاط قوت اين طرح، مشاركت دانش آموزان بود.

وي با بيان اين كه يك مدرسه در ابتدا توسط تيم مميزي داخل مدرسه متشكل از رابط بهداشتي، نماينده اوليا و مربيان و دانش‌آموزان، بر اساس چك ليست‌هاي تهيه شده زير نظر مشاور، مميزي اوليه از مدرسه به عمل ‌آوردند،‌ گفت: بر اين اساس هر مدرسه نمره و ستاره‌اي را كسب ‌كرد.

كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت با بيان اين كه نتايج اين ارزيابي به سطح شهرستان اعلام شد، در ادامه افزود: بدين ترتيب مميزي خارجي در سطح شهرستانها انجام و نمره و ستاره نهايي اعطا شد.

مهندس مسلمي عقيلي با اشاره به تشكيل تيم مميزي خارج ستادي در سطح كلان و بازديد از مدارس گفت: در اين طرح، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور هم با كسب نمره رتبه بندي شدند.

وي با تاكيد بر ضرورت اجراي اصل 44 قانون اساسي در ادامه افزود: از جمله پيشنهادات ارايه شده در كميته راهبردي، واگذاري آن به بخش خصوصي بود كه بر اين اساس شركت‌هاي مميزي معتمد دو دوزارتخانه ايجاد و اعتباربخشي مي‌شوند.

كارشناس مسئول بهداشت حرفه‌اي مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت از تدوين آيين نامه ايجاد و ارايه خدمات توسط شركت‌ها و يا موسسات مميزي معتمد وزارت بهداشت و آموزش و پرورش خبر داد و در ادامه به وجود 150 هزار مدرسه در سطح كشور اشاره و افزود: براساس تفاهم نامه‌اي كه به امضا رسيده بايد ساليانه 30 درصد از مدارس كشور

(شهري و روستايي) وارد اين طرح شوند.

وي با بيان اين كه اجراي اين طرح با توجه به محدوديت تجهيزات و نيروي انساني امكانپذير نيست، يادآور شد: از اين رو، مقرر شد كه از پتانسيل بخش خصوصي استفاده شود.


مهندس مسلمي عقيلي با بيان اين كه اجراي اين طرح مانع از هرگونه پراكنده كاري مي‌شود، گفت: بدين ترتيب مشكلات مدارس شناسايي، اولويت‌بندي و سپس بر اين اساس سرمايه‌گذاري مي‌شوند.

به گفته وي، با اجراي اين طرح مدارس كشور در پنج سطح رتبه بندي و حائز ستاره سبز مي‌شوند.

 

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.13539s, 18q