چاه عميق فقر و بيماري

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89445
چاه عميق فقر و بيماري

بنابر گزارش برنامه توسعه سازمان ملل UNDP، مبناي اصلي سرمايه انساني، توسعه انساني شناخته شد و هسته اصلي توسعه انساني <زندگي سالم> مردم قلمداد شد و نهايتا در كنار آن آموزش، كاهش فقر و تنگدستي و آزادي‌هاي سياسي قرار گرفتند. روشن شد كه توسعه انساني هدف اصلي توسعه است و توسعه اقتصادي ابزار رسيدن به اين هدف اساسي. در سال 2000 در نشست هزاره كه بزرگ‌ترين نشست سران براي سياستگذاري در اداره جهان بود، 189 كشور خود را مكلف كردند براي <توسعه پايدار> و <ريشه‌كني فقر> مبارزه كنند. آنها هدف مشخصي را معرفي كردند و استراتژي‌هاي روشني براي رسيدن به آنها تعريف نمودند كه به <اهداف توسعه هزاره> معروف شدند.

به دنبال آن، 53 كشور جهان كه در وضعيت مختلف اقتصادي قرار داشتند گزارشي از وضعيت خود را براي كاهش فقر ارائه نمودند و آنها نشان دادند كه سرمايه‌گذاري در زمينه <سلا‌مت> فقر را نيز كاهش داده است. ميزان اين سرمايه‌گذاري افزايش سهم سلا‌مت و آموزش از درآمد ناخالص ملي GDP از 6 درصد به 9 درصد بوده است. اهداف توسعه هزاره شامل 8 هدف مي‌شوند كه 4 هدف آن مستقيما مرتبط با سلا‌مت بودند. 2 هدف به طور غيرمستقيم و 2 هدف ديگر هم نتيجه رسيدن به 6 هدف قبلي بودند. اين اهداف به عنوان شاخص‌هاي ارزشيابي توسعه پايدار معرفي شدند و دنيا قبول كرد كه كشورها را با اين شاخص‌ها اندازه‌گيري كنند. هسته مركزي نيل به اهداف توسعه پايدار <سرمايه‌گذاري براي تامين سلا‌متي مردم> است كه شاخصه‌هاي آن عبارتند از: اين سهم بنابر آمار منتشره 7/5 درصد و در مقايسه با كشورهاي مشابه پايين است. افزايش اين سهم تا 9 درصد به عنوان هدف مشخص شده است. سهم سلا‌مت در كشورهاي در حال توسعه بالا‌تر از 9 و در كشورهاي توسعه‌يافته بالا‌تر از 12 درصد و در كشور آمريكا بالا‌تر از 16 درصد درآمد ناخالص ملي است. در حال حاضر اين سهم در كشور ما بسيار غيرمنطقي بوده و به رقم 60 درصد نزديك مي‌شود. در حالي كه در هيچيك از شاخص‌هاي جهاني و حتي كشورهاي مشابه به 20 درصد نمي‌رسد. افزايش اين سهم مي‌تواند در تامين سلا‌مت جامعه به خصوص افراد فقير و نيازمند معضل درست كرده و با ايجاد حلقه معيوب فقر را در كشور تشديد كرده و پايه‌هاي توسعه را بلرزاند. خوشبختانه در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم، هدف اين شاخص را در برنامه به كاهش زير 30 درصد در طول اين برنامه (چهارم) تعيين كرده است كه متاسفانه در سال سوم برنامه نه‌تنها سهم مردم كمتر نشده است بلكه روند فزاينده‌اي نيز داشته است كه نگران‌كننده است. در حين گزارش عملكرد برنامه توسعه چهارم، رياست محترم جمهوري به راحتي از ماده 90 عبور كردند و ظاهرا سرمايه‌گذاري براي تامين سلا‌مت مردم از اولويت برخوردار نيست! گران شدن خدمات سلا‌مت، پيدايش شيوه‌هاي مدرن تشخيصي و درماني بيماري در كشور، انجام پيچيده‌ترين اعمال جراحي و نيز پيدايش بيماري‌هاي نوظهور مسائلي هستند كه نمي‌توان انكار كرد!

در حال حاضر به دليل گران شدن خدمات پزشكي، 8 درصد افرادي كه يك بار در بيمارستان بستري مي‌شوند دچار سيكل معيوب <فقر و سلا‌متي> مي‌شوند و از نظر اقتصادي به وضعيتي گرفتار مي‌شوند كه هرگز از چاه عميق فقر و بيماري بيرون نمي‌آيند و اين امر موجب شده است كه ما از نظر تامين عدالت سرمايه‌گذاري براي سلا‌مت مردم زير سوال برويم. متاسفانه بررسي ارقام كمي بودجه بخش سلا‌مت در طول 15 سال گذشته نشان مي‌دهد كه نه‌تنها افزايش منطقي (به دليل افزايش هزينه) پيدا نكرده است بلكه حتي نتوانسته است جبران نرخ تورم ساليانه در هزينه‌هاي اقتصادي را بنمايد و اين روند كاهش همچنان باقي بوده و در سال‌هاي اخير تشديد نيز شده است كه طرح نمايندگان در تخصيص يك ميليارد دلا‌ر از صندوق ذخيره ارزي نمونه‌اي از اين بحران‌ها است. ماحصل اين كاهش‌هاي روشن در سرمايه‌گذاري در سلا‌مت مردم به عوارض تلخي در اقتصاد و سلا‌مت فرد و خانواده و در نتيجه مملكت منجر خواهد شد. بر اساس مقالا‌ت علمي، اقتصادي، امروزه سرمايه‌گذاري در سلا‌مت سودآورترين سرمايه‌گذاري‌ها از نظر اقتصادي خوانده مي‌شود و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني در حالي كه انتظار بازگشت يك دلا‌ر در سرمايه‌گذاري‌هاي معمولي 5/1-2/1 دلا‌ر است، در سلا‌مت اين رقم حداقل 3 و در بسياري از موارد تا 10 دلا‌ر مي‌شود.

سخن آخر

1- خواستار سرمايه‌گذاري مناسب براي سلا‌مت مردم و اجراي دقيق ماده 90 قانون توسعه برنامه چهارم هستيم.

2- با گسترش و پوشش جامع بيمه همگاني و يكسان‌سازي آن كه وظيفه اصلي وزارت رفاه است، رابطه پولي بين مثلث پزشك - بيمار -بيمارستان به زبان <بيمه> تغيير يابد.

3- براي پاسخگويي به نيازهاي مردم به نحوي سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي شود كه <درمان بيماري> دغدغه هيچ فرد ايراني نباشد.

نورالدين پيرمؤذن-مخبر كميسيون بهداشت و درمان مجلس

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.78395s, 18q