بهداشت پوست نوجوان‌

۱۳۹۲/۰۹/۲۶ - ۱۵:۳۶ - کد خبر: 89499
بهداشت پوست نوجوان‌
‌یكی از تغییرات چـشمگیر دیگر كه در دوره نوجوانی در پوست بروز می‌كند ظاهر شدن تعدادی خالهای رنگدانه است كه مـعـمـولـترین آنها كك ومك می‌باشد كه به علت عدم انـتـشـار یـكنواخت ملائین درسطح پوست وتجمع آن درنـقــاط ویــژه ای تـظــاهـر مـی‌كـنـنـد.
بـه طـور مـتـوسـط، نوجوانان سفید پوست ممكن است ۱۵تا ۲۰ عدد از این خـالـهـا روی بـدنـشان پیدا شود. و معمولابعد از دوره نـوجـوانـی دیـگـر حـال جـدیـدی ظاهر نمی شود. كك ومــك كـه دانـه‌هـای كـوچـك قـهـوه ای رنـگـی هـسـتـنـد مـعـمـــولاً در نـــواحــی كــه در بــرابــر اشـعــه آفـتــاب قــرار مـی‌گـیـرنـد ظـاهـر مـی‌شـونـد.
یـكـی دیـگـر از مـشكلات پوستی كه در دوره نوجوانی بروز می‌كند جوش‌های غرور است كه ۹۰ درصد پسرها و ۸۰ درصد دخترها را مبتلا می‌سازد. دریك سوم نوجوانان دختر این دانه‌ها یـك هـفـتـه قـبـل ازقـاعـده شـدن ظـاهـر مـی‌شـوند. بروز جـوشـهـای غـرور جـوانـی بـه عـلت فعالیت شدید غدد چــربــی اســت كـه بـوسـیـلـه هـورمـون انـدوژن تـحـریـك می‌شوند. این جوشها ابتدا به صورت نقطه سفید رنگی هـسـتـنـد كـه بـه عـلـت خـشك شدن چربی مترشحه در مـجـاری غـدد چـربـی پـوسـت ایـجـاد می‌شوند.
پس از مدتی در اثر فشار مواد كراتینی مجاری باز شده و مواد داخل آن در اثر اكسیداسیون سیاهرنگ شده وچنانچه شــرایــط بـرای تـوسـعـه آنـهـا مـنـاسـب بـاشـد بـه صـورت پـابـول،پـوسـتـول و بـالاخـره دراثـر عـوامـل مـیكروبی به صـورت جـوش بـرجـسـته التهابی خود نمایی می‌كند.
محل معمولی این جوشها بیشتر درصورت است، ولی در قـسـمـت بـالای قـفـسـه سـیـنـه، پـشـت شانه‌ها وروی شـانـه‌هـا هـم بروز می‌كنند.
غیر از تغییرات هورمونی عـــوامـــل دیــگـــر مـــانـنــد اضـطــراب، عــوامــل شـیـمـیــایــی (فنوباریتال،ایزونیازید وفنی توئین) ممكن است سبب بـروز جـوشـهـا وتـشـدید آنها شوند. برای پیشگیری از عفونی شدن این جوشها، بهترین روش رعایت اصول بـهـداشـتـی اسـت، مـانـند: استحمام روزانه وشستشوی پـوست صورت با آب گرم وصابون (بخصوص شبها قبل از خواب)، محافظت از باد، آفتاب، گرد و خاك و... اگـر چـه تـوصـیـه مـی‌شود كه رژیم غذایی در بهبوداین جــوشـهــا نـقـش دارد ولـی مـحـدودیـت غـذایـی تـوصـیـه نمی‌شود بلكه بهتر است به نوجوانان آموزش داده شود كه خود دقت كنند ومتوجه شوند كه چه غذایی سبب ازدیـاد جـوشـهـا مـی‌شود تا از خوردن آنها پرهیز كنند.
خارج كردن چربی درون دانه‌ها با دستهای تمیز وگاز ضد عفونی توا‡م با فشاری نرم وآرام پیشنهاد می‌شود. وسـایـل اسـتـحـمـام حـولـه صـورت، تیغ یا ماشین ریش تـراش بـایـد ویـژه وشـخـصـی بـاشـد. لباس زیر هر روز تـعـویـض، شـسته واتوكشی شود.
از دستكاری وبازی كردن با جوشها مطلقاً خود داری شود. ورزش كردن، تـفـریح درهوای پاك وتمیز، استراحت كردن به‌اندازه كافی در پیشگیری از بروز جوشهای غرور مؤثر است. پــرهـیــز از سـیـگــار كـشـیــدن وسـایـر سـرگـرمـیـهـای غـیـر بـهـــداشــتـــی در ســـلامـــت پـــوســـت و حــفــظ زیـبــایــی و درخشندگی پوست صورت نقش اساسی دارند.
پایبند بودن به دین وخدای بزرگ به انسان شكیبایی و اعتماد به نفس می‌دهد از عصبانیت و نگرانی‌ها و فشارهای روانـی كـه عـامـلـی برای بروز جوشهای غرور هستند، جلوگیری می‌كند. چنانچه جوشهای غرور به حالت التهابی بروز كنند. ممكن است درمان با آنتی بیوتیك (تتراسیكلین) به صورت دوره ای، كورتیكو استروئید، تزریق در ضایعه‌ها، جراحیهای كوچك لازم باشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13981s, 18q