سيستم درمان كشور تحت تاثير سليقه بيماران در رجوع به پزشكان است

۱۳۸۶/۱۱/۱۵ - ۰۰:۰۰ - کد خبر: 9562
سيستم درمان كشور تحت تاثير سليقه بيماران در رجوع به پزشكان است

دکتر سيد فرشاد حسيني شيرازي در گفت وگو با ایسنا خاطرنشان كرد: به طور مثال اگر شخصي براي کمر درد در ورود به سيستم پزشکي به ارتوپد، متخصص داخلي، متخصص کليه و يا متخصص اعصاب مراجعه کند، به همان تناسب نيز درمان مي‌شود و حتي اگر بعد از تشخيص اوليه سرطان، براي دريافت درمان به جراح يا راديوتراپيست يا انکولوژيست مراجعه كند، الگوهاي درماني بسيار متفاوتي را دريافت مي‌کند.

وي، علت مواجهه بيماران و سيستم درمان كشور با اين درمان‌هاي سليقه‌اي را نبود پروتکل درماني و همچنين سيستم ارجاع مشخص در كشور عنوان كرد.

دكتر حسيني شيرازي، وجود پروتکل‌هاي درماني مدون کشوري را يکي از عوامل بسيار با اهميت براي رفع اين اعمال سليقه‌ها برشمرد و افزود: با منسجم شدن شيوه درمان بيماري‌هاي گوناگون، تنوع نابه‌جا و تجويز سليقه‌اي دارو و متعاقب آن برخورد با بحران‌ کمبودهاي کاذب به حداقل مي‌رسد.

دکتر حسيني شيرازي، کمبودهاي دارويي کشور را تا حد زيادي کاذب دانست و افزود: در بيشتر موارد اين کمبودها نه به معناي عدم تامين درمان، بلکه به علت اعمال روش و يا هدف‌هاي درماني سليقه‌اي از سوي پزشکان بروز مي‌کند.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در ادامه بر ضرورت همکاري بيشتر انجمن‌هاي متخصصان باليني با انجمن متخصصان علوم دارويي و دفتر تجويز منطقي داروي وزارت بهداشت و تشکيل کارگروه‌هايي از اعضاء انجمن‌ها و متخصصان دانشگاهي براي تدوين پروتکل‌هاي درماني علمي و کشوري براي درمان بيماري‌هاي گوناگون تاکيد کرد و يادآور شد: در اختيار داشتن اين پروتکل‌ها نه تنها پيش بيني نيازهاي دارويي کشور را سهل‌تر و بر مبناي برنامه ريزي مشخص‌تري خواهد كرد بلکه نظام درمان کشور را هماهنگ‌تر خواهد كرد.

دکتر حسيني شيرازي با اشاره به اين که عدم وجود چنين ارتباط نزديک و حرفه‌اي و عدم وجود پروتکل‌هاي درماني بسيار خطرناک و سردرگم کننده است، افزود: متاسفانه در شرايط کنوني سيستم تامين، توزيع و حتي پيش بيني نياز دارويي کشور بسيار متاثر از وضعيت بازار و سليقه‌هاست. هم‌اكنون نياز سنجي تامين دارويي کشور به جاي توجه به توصيه‌هاي علمي متخصصان امر، سطح بهداشت و رعايت آن در جامعه، وضعيت اجتماعي، توزيع جمعيتي و بيماري و عواملي از اين قبيل، بيشتر وابسته به مصرف داروهاي گوناگون در دوره‌هاي قبل، مصرف سليقه‌اي و بحران‌هاي گاه و بيگاه قرار گرفته است.

وي، عنوان کرد : در بعضي از موارد حتي معرفي داروهاي جديد و به دنبال آن پيروي سيستم دارويي دولتي و شرکت‌هاي تک نسخه‌اي و تامين دارويي، بيشتر از آن که متاثر از سيستم پيشنهاد و نتيجه گيري علمي و دارو درماني کشور باشد متاثر از نسخه‌هاي تعدادي از پزشکان و يا بعضي از انجمن‌ها است. بدين شکل در بسياري از مواقع سيستم تامين دارو ملزم به پيروي از سليقه‌ها بدون پيش بيني آنها نيز مي‌شود.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، پزشکان را عامل موثري براي تبيين کانال مصرف دارو دانست و تصريح کرد: آشنايي پزشکان باليني با مقوله دارو و دارودرماني عمقي و کامل نبوده و اين امر در کنار عدم وجود پروتکل‌هاي کشوري درمان بيماري‌هاي گوناگون به تاثير پذيري پزشکان از تبليغات عرضه کنندگان دارو و يا در برخي مواقع منابع غيرعلمي و غيرمسئول و يا حتي سودجو و تبليغاتي سبب شده است.

دکتر حسيني شيرازي، به نبود ارتباط مناسب و حرفه‌اي بين پزشک و داروساز اشاره کرد و افزود: درمان مناسب يک مساله گروهي است و شامل تمام قسمت‌هاي تشخيص آناتومي، فيزيولوژي و بيوشيميايي و دارويي مي‌شود و تمام اين اعضاء بايد در کنار يکديگر و با درک از نحوه ارتباط با يکديگر در خدمت بيمار باشند.

وي افزود: تعريف رابطه داروساز و پزشک و همچنين داروساز و بيمار بسيار ضروري و اجراي آن راهگشاي سيستم درماني است.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، در ادامه توضيح داد: ورود داروي جديد توسط نسخه دارويي يک يا چند متخصص به ايجاد مراکز دارويي تک نسخه‌اي و شرکت‌هاي تامين داروي خارج از سيستم منجر مي‌شود که هزينه‌هاي مالي، اداري، سازماني و نيروي انساني را در پي خواهد داشت.

دکتر حسيني شيرازي، يکي از مشکلات سيستم دارويي کشور را تاثير شديد اين طرز رفتارهاي سليقه‌اي دانست و تاکيد کرد: رفتار سليقه‌اي نه تنها از سوي بعضي از پزشکان، که حتي از سوي مردم تاثير بسزايي بر نتيجه فعاليت‌هاي سيستم دارويي کشور داشته و سبب به هدر رفتن مقادير زيادي از زمان، منابع مالي، منابع انساني و سهولت روند امور در کشور شده است.

وي، از ديگر مشکلات چند وجهي سيستم دارويي کشور را رجوع سليقه‌اي مردم به سيستم درماني و دارويي دانست و گفت: نه تنها خود تشخيصي بيماري‌ها، بلکه خود درماني و مصرف خودسرانه دارو توسط مردم مشکلات جدي را در سيستم دارويي کشور به وجود آورده است.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ادامه داد: هم‌اكنون در اغلب موارد آغاز و پيگيري قسمت زيادي از درمان بيماران برحسب تشخيص خود آنان در نحوه مراجعه به سيستم درماني است. به طور مثال اگر شخصي براي کمر درد در ورود به سيستم پزشکي به ارتوپد، متخصص داخلي، متخصص کليه و يا متخصص اعصاب مراجعه کند، به همان تناسب نيز درمان مي‌شود. در مثال ديگر اگر حتي بعد از تشخيص اوليه سرطان، براي دريافت درمان به جراح مراجعه کند و يا به راديوتراپيست مراجعه کند و يا به انکولوژيست مراجعه كند، الگوهاي درماني بسيار متفاوتي را دريافت مي‌کنند. اين در واقع تاثير پذيري سيستم درماني کشور از سليقه بيماران در رجوع به سيستم درماني است که نه تنها وضعيت درمان و نتيجه درمان را با مشکل روبرو مي‌سازد که تاثير مستقيمي بر وضعيت دارويي و به خصوص نيازسنجي و آمادگي دارويي سيستم خواهد داشت.

دکتر حسيني شيرازي، سيستم دارو و درمان کشور را به شدت متاثر از اين طرز رفتارها برشمرد و تاکيد کرد: رفتار سليقه‌اي و آموزش نديده مردم بر سيستم دارويي کشور اثر گذار است.

وي، ادامه داد: يکي از راه‌هاي بسيار موثر در حل اين مشکل، علاوه بر آموزش عمومي و فرهنگ سازي، تسريع در اجراي سيستم ارجاع بيماران است.

دکتر حسيني شيرازي، برنامه‌ريزي منظم در به کارگيري نيروي پزشکان عمومي و يا پزشکان مشمول طرح نيروي انساني در قالب نظام ارجاع بيماران در سطح کشور را در رفع اين نقيصه بسيار با اهميت و موثر دانست.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، سازمان‌هاي بيمه‌گر را در ترميم رفتار سليقه‌اي بيماران و پزشکان بسيار موثر دانست و افزود: سازمان‌هاي بيمه‌گر نه فقط سازمان‌هاي حمايتي بلکه به عنوان سازمان‌هاي تنظيم کننده روند انجام امور درماني بيماران و همچنين به عنوان سازمان‌هاي تنظيم کننده بازار مصرف دارو هستند که در کشور ما کمتر به اين نقش خود بها داده‌اند.

وي، برقراري سيستم شناور و انواع پوشش‌هاي گوناگون براي بيماران با گروه بندي‌هاي متفاوت شخصي، سلامتي و خطر پذيري را راه مناسبي براي الزام ارجاع هدفمند بيماران و تضعيف برخورد سليقه‌اي با سيستم درمان و دارو و در نتيجه تنظيم کننده سيستم دارو درماني دانست.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، با تاکيد بر اين که هم اکنون سيستم بسيار فعالي در وزارت بهداشت و درمان وجود داشته و عملا مشکلي به لحاظ تامين و توزيع دارو در کشور وجود ندارد، به ايسنا گفت: احساس کمبود دارو متاثر از مسائل جانبي بسياري است که قدرت اثرگذاري بالايي بر سيستم دارويي دارند.

وي، ادامه داد: ظاهر سيستم دارويي کشور به مثابه استخري است که شکاف‌هاي متعددي در بدنه آن وجود داشته و تا رفع اين شکاف‌ها و حل اساسي مشکل، ناگزير به پر نگه داشتن آب استخر با تزريق آب بيشتر و به هر قيمتي هستيم.

دکتر حسيني شيرازي، به مشکلات داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه هم‌اكنون داروخانه‌هاي کشور بيشتر مشابه سوپرمارکت‌هايي شده‌اند که در آنها کالايي به نام دارو عرضه مي‌شود و بيماران مشترياني هستند که اين کالا را خريداري مي‌کنند. در حالي كه داروخانه سوپرمارکت نبوده و بيماري که براي رفع مشکل به آن مراجعه مي‌کند، مشتري نيست.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، با اشاره به اين که چنين برداشتي به حاکميت فضاي تجاري و اقتصادي در داروخانه‌ها دامن زده و متاسفانه فعاليت بعضي از داروسازان تحصيل کرده و قسم خورده را نيز متاثر از خود كرده است، تصحيح و ارتقاء جدي رويکرد سيستم درماني و همچنين باور عمومي و اجتماعي از داروخانه را بسيار ضروري دانست.

دکتر حسيني شيرازي، با بيان اين که هم‌اكنون با وجود شيب سود گردش مالي صنعت داروسازي کشور به سوي داروخانه‌ها، راندمان مالي اغلب داروخانه‌ها نامناسب است به ايسنا گفت: متاسفانه عدم حمايت صحيح از داروسازان در پرداختن به حرفه داروسازي در داروخانه‌ها فضا را براي نابساماني مهيا كرده است.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، اين نابساماني را يکي از علل قدرتمند روي آوردن داروخانه‌ها به داروهاي خارجي گران قيمت و خارج از پوشش بيمه‌اي، داروهاي قاچاق و يا تامين از منابع غيرقانوني و شبکه توزيع مطمئن کشور و همچنين سهميه‌هاي نابه جا عنوان كرد که سلامت اين حرفه را شديدا به مخاطره انداخته است.

وي با تاکيد بر بازگشت به شخصيت اصيل و مقدس داروسازي از تمام داروسازان تقاضا كرد كه بر رعايت اخلاق حرفه‌اي تاکيد داشته باشند.

دکتر حسيني شيرازي، با تاکيد بر ضرورت وجود رابطه مشاوره‌اي و درماني بين داروساز و بيمار گفت:دريافت مبلغ مسئول فني بر روي نسخ با هدف ارائه خدمات مشاوره‌اي داروسازان به بيماران بوده است.

اجراي بيمه شناور را بر بيمه همگاني يکسان ارجح شمرده و به اجراي اين شيوه از بيمه در برخي از کشورها در قالب بيمه‌هاي مکمل و خصوصي اشاره کرد و گفت: بدين ترتيب سطح پوشش بيمه افراد متناسب با نياز آنها، سن، جنس، منطقه جغرافيايي و سطح بهداشت منطقه، شغل و خطرات شغلي، بيماري‌هاي هدف و امثال آن تعريف خواهد شد.

وي، اجراي روش شناور در بيمه‌هاي خصوصي و حتي دولتي را امکان پذير دانست و يادآور شد: مي‌توانستيم بيمه روستايي و بيمه دانشجويان را هم شناور تعريف کنيم.

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در ادامه با بيان اين که مي‌توان به جاي خروج داروهاي OTC يا برخي از داروهاي خاص از پوشش بيمه‌اي از پياده سازي بيمه شناور بهره جست به ايسنا گفت: بدين ترتيب، نرخ پوشش بيمه‌اي براي داروهاي گوناگون در گروه‌هاي مختلف تحت پوشش متغير خواهد شد. در اين صورت مي‌توان برحسب نيازهاي گروه‌هاي گوناگون داروهايي را که بيشتر مورد نياز و مصرف بوده و فشار بيشتري بر اقتصاد خانواده‌ها وارد مي‌سازد را تحت پوشش بيشتري قرار داده و داروهايي که در حالات خاص دريافت مي‌کنند را براي آن گروه، از پوشش خارج و يا با پوشش کمتري ارائه كرد.

وي افزود: بدين شکل مي‌توان انواع متفاوتي از پوشش‌هاي بيمه‌اي را براي جوامع هدف گوناگون تعريف كرد که نه تنها فشار مخارج دارويي براي افراد قابل تحمل‌تر باشد، بلکه در مجموع مخارج پوشش بيمه نيز براي بيمه گذار مناسب تمام شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.7874s, 18q