مصرف توتون و تنباكو مهمترين علت بروز سرطان معده

مصرف توتون و تنباكو مهمترين علت بروز سرطان معده

18 بهمن 1385

به گفته پژوهشگران كشيدن سيگار و مصرف ساير فرآورده هاي توتون و تنباكو مهمترين علت بروز سرطان معده در بين زنان و مردان است.
9.32036s, 15q