با اورژانس تماس گرفته ام یا آژانس؟!

با اورژانس تماس گرفته ام یا آژانس؟!

7 مرداد 1396

بچه‌ها وقتي از درمانگاه نزدیک محل کار ماشین خواسته بودند، درمانگاه گفته بود پول می‌گیریم. عاقبت خودم تماس گرفتم و گفتم ما نیم ساعت است منتظریم و ماشین هنوز نرسیده است. اپراتور گفت که ماشین نداریم. گفتم من با اورژانس تماس گرفته ام نه با آژانس. یعنی‌چه که ماشین ندارید؟»
8.07099s, 17q