هشدار نسبت به عوارض استفاده از لنزهای اجاره ای

هشدار نسبت به عوارض استفاده از لنزهای اجاره ای

14 آذر 1396

یک متخصص چشم گفت: افراد بسیاری به دلیل استفاده از لنزهای اجاره ای شبانه به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند که در مواردی بیمار را بستری و گاهی نیز مجبور به تخلیه چشم او شده ایم.
13.18671s, 15q