رشد ۴ برابری بیماری های مغزی در قرن ۲۱

رشد ۴ برابری بیماری های مغزی در قرن ۲۱

2 شهريور 1394

طبق یک مطالعه جدید نرخ رشد بیماری های مغزی در حال افزایش بوده و در چند سال اخیر به شکل یک اپیدمی درآمده است.
1.95283s, 15q