پانسمان بیواکتیو برای درمان زخمها توسط محققان کشور تولید شد

پانسمان بیواکتیو برای درمان زخمها توسط محققان کشور تولید شد

11 آذر 1387

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارائه طرح پانسمانهای بیواکتیو برای درمان زحمها موفق شد جایزه ویژه نوآوری و شکوفایی بنیاد ملی نخبگان و رتبه برتر جشنواره شیخ بهایی را به خود اختصاص دهد.
6.50024s, 15q