چند و چون خون گیری مشکوک از دانش آموزان در تاکستان قزوین

چند و چون خون گیری مشکوک از دانش آموزان در تاکستان قزوین

19 مهر 1397

خون گیری مشکوک فردی از دانش آموزان یک مدرسه دخترانه سما در تاکستان قزوین نگرانی والدین آنان و همچنین افکار عمومی را در پی داشت.
7.89478s, 15q