معتادان در فشافویه بر اساس پروتکل ماده۱۶ درمان می‌شوند

معتادان در فشافویه بر اساس پروتکل ماده۱۶ درمان می‌شوند

25 آذر 1395

دبیرشورای هماهنگی مبارزه باموادمخدرتهران گفت:قرارنیست معتادان متجاهربه اردوگاه‌های ماده۴۲قانون مبارزه باموادمخدرمنتقل شوندامادرفشافویه مجموعه ای برای درمان معتادان متجاهر درنظرگرفته شده است.
2.30124s, 15q